AVEGA GROUP

Realtidsdata genom Winningtemp är affärskritiskt för Avega Group

background story shape

Challenge

Utmaning

Utfordring

Resultat

Result

Resultat

Background

Utmaning

Utfordring

Winningtemp har blivit ett affärskritiskt verktyg för Avega Group då det bidrar till att behålla och utveckla deras konsulter. – Att medarbetarna, genom Winningtemp, kan ge oss ledtrådar till hur vi ska bli bättre på att behålla och utveckla våra medarbetare är det extremt värdefullt, säger Fredrik Ring, VD för Avega Group.

Vad är det bästa med plattformen?

WHAT DO YOU LIKE BEST WITH THE PLATFORM?

Hva er det beste med plattformen?

Avega Group är en koncern bestående av 350 medarbetare, fördelade över flera olika bolag som är specialiserade inom digital transformation. De använder Winningtemp i hela organisationen och ser positiva effekter i områden såsom arbetsmiljö, kompetensutveckling och ledarskap. Winningtemp har blivit ett affärskritiskt verktyg då det bidrar till att behålla och utveckla deras konsulter.

– Det är fantastiskt att i realtid kunna se vad som händer ute i organisationen, säger Anette Melin, HR-chef på Avega Group.

Realtidsdata är affärskritiskt

Målet för Avega är att bli den mest attraktiva och utvecklande arbetsplatsen för deras medarbetare. Att de valde Winningtemp handlade om att de internt ville förstå hur deras medarbetare och organisation påverkas av beslut och att snabbt kunna få signaler om det är något som behöver ageras på, samt en ökad transparens. Fredrik Ring är VD för Avega Group och han berättar om sin syn på satsningen tillsammans med Winningtemp.

– I vår bransch vill alla attrahera de bästa konsulterna. Då måste vi förstå hur de mår, om det är någonting vi kan göra bättre eller någonting vi bör göra annorlunda. Det räcker inte att förstå det en eller två gånger per år. Vi behöver helt enkelt förstå våra konsulter så bra som möjligt, för att kunna skapa en miljö som är så bra som möjlig. Det är affärskritiskt. Därför tror jag väldigt mycket det här sättet att arbeta. Att medarbetarna, genom verktyget, kan ge oss ledtrådar till hur vi ska bli bättre på att behålla och utveckla våra medarbetare är det extremt värdefullt, förklarar Fredrik.

Effekterna av temperaturmätning och realtidsdata

Avega valde att ta in Winningtemp i ett pilotprojekt under en antal månader där medarbetarna involverades både innan, under och efter pilotprojektet. De bidrog med input som var avgörande för beslutet om man skulle satsa på Winningtemp i hela koncernen. Pilotprojektet blev så lyckosamt att Avega valde att implementera plattformen över hela koncernen vilket i dagsläget berör alla sjutton specialiserade dotterbolag och cirka 350 medarbetare. Winningtemp har bidragit till att Avega har utvecklat ledarskapet kunnat belysa de insatser som behöver göras.

– Ledarskapsperspektivet är nog den allra största delen. Målet var att ge ledarna ett verktyg för att kontinuerligt mäta och förstå hur deras organisation mår. Det har bidragit till att ledarna kunnat agera snabbare. Att få ett användarvänligt verktyg och kunna arbeta datadrivet är så viktigt. Winningtemp är inte bara ett verktyg som HR har rullat ut och hanterar, utan frågorna är strategiskt viktiga och spänner över hela organisationen, berättar marknadschefen Ulrika Nyberg, Marknadschef Avega Group.

Anette Melin är HR-chef på Avega Group, hon berättar om ett behov som utvecklats i och med investeringen i Winningtemps verktyg. Det handlar om att Avegas chefer har fått en ökad efterfrågan på kunskap inom exempelvis arbetsmiljöfrågor. När ledarna för respektive bolag får in resultat uppstår ibland följdfrågor kopplat till hur man ska hantera informationen som man fått till sig. Som ledare har man då fått ett ökat behov att öka sin kunskap för att förstå hur man bör agera.

– En lite oväntad effekt är att vi kunnat arbeta mer med frågor kring arbetsmiljö än vad vi kanske förväntat oss. Våra chefer har inte bara ett ansvar i att finnas tillgängliga för konsulterna, utan även se till att konsulterna har uppdrag hos kunder där arbetsmiljön uppfyller de lagar och regler som finns. Det här gör att vi både utvecklar våra chefer men även att vi kan ta ett ännu större ansvar när det kommer till arbetsmiljöarbetet, menar Anette.

Behovet av realstidsdata växte

Avega är som konsultföretag beroende av att ha riktigt vassa konsulter, det är just deras konsulter som gör dem unika på marknaden och då krävs det att Avega erbjuder en attraktiv arbetsplats. Det är så viktigt för Avega att deras viktigaste mål är att vara den mest utvecklande arbetsplatsen för medarbetarna. Genom årliga medarbetarundersökningar ställde man frågor för att försöka identifiera hur medarbetarna upplevde arbetsplatsen och sin tillvaro som anställda. Det slutliga resultatet som presenterades upplevdes delvis som inaktuellt men även svårt att göra någonting vettigt av. Dels så tog det ett antal veckor att få fram resultatet och när resultatet sedermera kom fram tog det ytterligare ett antal veckor att analysera. Det ledde till att resultatet av undersökningen inte längre upplevdes som aktuellt och att cheferna kände att den stora massan med information var svår att bryta ner och omvandla till konkreta handlingar.

Ulrika Nyberg är i sin roll som marknadschef också ansvarig för den interna kommunikationen i koncernen. Hon berättar hur behovet av att mäta medarbetarnas upplevelse som anställda växte.

– Vi ska vara medarbetarnas mest utvecklande arbetsplats. För att kunna bli det, så måste vi kunna förstå hur medarbetarna upplever sin tillvaro och förstå vad som händer när vi fattar beslut. Tidigare hade vi bara ställt frågorna till våra medarbetare en gång om året. Resultatet man fick ut av det var alldeles för svårt att göra någonting med. Det tog nämligen ett antal veckor att få fram, och sedan ytterligare ett antal veckor att gå igenom. Då var resultatet inte längre aktuellt. Vi upplevde också att cheferna tyckte att det var svårt, de ställde sig ofta frågandes till vad de skulle göra med all den information som var svår att bryta ner, säger Ulrika.

Det här gjorde att ledningen på Avega kände ett behov att investera i en modern lösning som kunde mäta ”temperaturen” i organisationen och hjälpa dem att i realtid förstå hur deras medarbetare påverkas av förändringar och ledarskapet. Att även på enkelt och transparent sätt kunna visa chefer och medarbetare hur ”temperaturen” ser ut var något som var viktigt.

Partnerskap och flexibilitet blev avgörande vid valet av leverantör

När beslutet togs att investera i den här typ av lösning så valde man att bjuda in ett antal leverantörer för att få ett djupare bild av vad marknaden hade att erbjuda. HR-chefen, Anette Melin berättar om vilka kriterier som var avgörande för Avega vid val av leverantör för denna lösning.

– De viktigaste funktionerna som vi eftersökte var att det skulle vara en applikation som var lätt att använda och där det skulle vara lätt att svara på frågorna. Det fick inte på något sätt vara krångligt för användaren. Att kunna se resultatet i realtid var en hygienfaktor för oss. Vi ville också att det skulle finnas ett pedagogiskt analysverktyg så att man lätt förstod resultatet som presenterades även om det var mycket information. Samtidigt hade vi krav på flexibilitet, det vill säga att vi skulle kunna anpassa vissa funktioner så som till exempel frågefrekvensen eller vilka frågor som ställdes – utifrån vad vi ansåg var bäst lämpat för vår organisation, berättar Anette.

Valet föll på Winningtemps plattform då man inte bara uppfyllde de kriterier och förväntningar som Avega hade, utan även uppvisade en vilja att låta kunderna få vara med och påverka utvecklingen av plattformen.

– Det finns flera anledningar till att vi valde Winningtemps lösning. Winningtemp var nyfikna på vad vi som kommande kund behövde. Vi upplevde en stor flexibilitet och transparens där vi kunde få vara med och påverka hur verktyget skulle utvecklas vidare och även anpassas. Upplevelsen var att vi samskapade delar av verktyget och det var ett väldigt stort plus. Vi samarbetar väldigt mycket tillsammans än idag där vi känner att vår röst som kund spelar roll i utvecklingen av verktyget, avslutar Anette Melin.

EXPLORE WINNINGTEMP

Increase happiness and trust through engagement

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

A FEW OTHER CUSTOMER STORIES

Other customers share their success stories

Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
Prisjakts medarbetarengagemang ökar med Winningtemp
FLER KUNDCASE

Flera kunder vi är stolta över

Bolagets välmående – den riktiga resultaträkningen för Sigma
Prisjakts medarbetarengagemang ökar med Winningtemp
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater