Resources
Blog

Gör medarbetarnas arbete mer meningsfullt

Rahat Joshi
August 16, 2023
4
Minutes
Gör medarbetarnas arbete mer meningsfullt

Människor är ganska komplexa varelser och var och en av oss är unik, men det finns en sak som varje enskild person på planeten längtar efter - och det är mening.

Vi behöver en mening och ett syfte, både i livet och idet arbete vi gör. Faktum är att medarbetare som saknar en känsla av meningsfullhet på jobbet är 87% mer benägna att lämna än de personer som upplever det. Vår egen rapport - "Minska personalomsättning" - bekräftar även detta genom att placera ’meningsfullhet’ som den tredje mest betydande faktorn som påverkar personalomsättning.

Så nu vet du att meningsfullhet spelar roll. Men vad menar vi med det?

För att förenkla det syftar meningsfullhet på en känsla av syfte, hur bra teamkänslan är och hur motiverade de är. Om dina medarbetarekänner att deras arbete har mening är de mer engagerade, lyckligare, tar ut färresjukdagar och är mycket mindre benägna att sluta.

Faktum är att medarbetare som finner arbete meningsfullt förbättrar sin prestation med 33% och är 75% mer engagerade. Så vad är nackdelen? Jo, bara hälften av medarbetarna säger att deras arbete är meningsfullt...

Så genom att ge era medarbetare en stark känsla av meningsfullhet ökar ni i praktiken lönsamheten. Det är därför vi på Winningtemp har en mätning av meningsfullhet så att man enkelt kan se hur medarbetarnas upplevelse är.

Med detta i åtanke, hur kan du öka meningsfullheten för dina medarbetare och höja temperaturen? Låt oss ta en närmare titt...

Var tydlig med ditt syfte

Om du har ett starkt syfte ger det medarbetarna en känsla av meningsfullhet i deras roller. När medarbetarna förstår hur deras arbete bidrar till din organisations större uppdrag och påverkan på samhället, är de mer benägna att uppleva sina uppgifter meningsfulla och givande.

Känner dina medarbetare  till företagets syfte? Det behöver inte varakomplicerat, men det bör vara aspirerande. Sikta högt. Detta är din chans attinspirera dina medarbetare genom att fånga deras kreativitet och deras fantasi.

Här är några exempel på olika företags syften:

Microsoft: Att möjliggöra för varje individ och varjeorganisation på planeten att uppnå mer.

Disney: Att underhålla, informera och inspireramänniskor över hela världen genom kraften i enastående berättande.

Spotify: Att låsa upp potentialen för mänsklig kreativitetgenom att ge en miljon kreativa konstnärer möjligheten att leva på sin konstoch miljarder fans möjligheten att njuta av och inspireras av den

Var inte rädd för att sikta högt eller våga förändravärlden. Genom att ha ett tydligt syfte och öppenhet, blir det mycket lättareför dina medarbetare att förstå det du gör, vart du är på väg och deras egenroll i att hjälpa dig att komma dit.

Tips:

Förtydliga teamets syfte: Kommunicera tydligt teamets syfte och hur det bidrar till företagets bredare mål. Hjälp teammedlemmar att förstå deras påverkan och betydelse, koppla det till ett större uppdrag.

Koppla arbete till personliga värderingar: Hjälp teammedlemmar att identifiera hur deras arbete sammanfaller med deras personliga värderingar och passioner. Utforska hur deras individuella styrkor och intressen kan användas i deras roller. När arbetet känns meningsfullt på ett personligt plan så ökar både engagemang och motivation.

Skapa meningsfulla mål: Involvera teamet i att sätta meningsfulla mål i linjemed företagets syfte. Se till att målen är utmanande men uppnåeliga. Och glöm inte att regelbundet återkomma till och fira framsteg mot dessa mål!

Ha en omtänksam företagskultur

Om du vill visa tydligt att du bry dig om dina medarbetare och att du anstränger dig för att förstå dem - frågar dem vad de behöver och agera på deras feedback, då kommer du automatiskt att förbättrameningsfullheten i deras arbete eftersom de kommer att vara mer investerade idet. Vill du veta mer? Här är 8 riktlinjer för att bygga en positiv feedbackkultur.

Ta Montcalm London som exempel. Genom att använda vår AI-drivna engagemangsplattform kunde Montcalm sluta ställa generiska frågortill sina medarbetare och i stället fokusera på relevanta frågor baserade på tidigare svar.

Genom att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och anpassa dem till sina medarbetare kunde Montcalm främja företagets kultur och skapa en hållbar plats för människor att ärligt dela sina åsikter En ökning av eNPS med 13%, från +16 till +29. Wow!

Tips:

Skapa en positiv företagskultur: Utveckla en positiv och stöttande arbetskultur där teammedlemmar känner sig värderade, respekterade och som ett team. Uppmuntraöppen kommunikation, samarbete och tillit. När medarbetarna känner en känsla av tillhörighet och stöd upplever dom större meningsfullhet,

Främja en känsla av ägarskap: Uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sitt arbete och sina beslut. Ge dem möjlighet att bidra med sina idéer och kreativitet. Ge dem självständighet och lita på deras omdöme.

Uppmuntra samarbete och gemensamt syfte: Ge medarbetarna chansen att arbeta tillsammans medett gemensamt syfte. Skapa möjligheter för tvärfunktionellt samarbete, teamworkoch kunskapsdelning. Lyft fram det kollektiva inflytandet som teamet kan ha närde arbetar tillsammans.

 

Fira era framgångar

Positiv förstärkning innebär att erkänna och belöna medarbetarna för deras insatser och ansträngningar. När det används effektivt kan det förbättraderas uppfattning om meningsfullhet i deras roller avsevärt.

Och det hänger ihop med syftet också. För genom positivförstärkning kan du tydligt visa hur medarbetarnas insatser sammanfaller med företagetsmål och vision. När anställda får feedback som tydligt kopplar deras arbetetill det större sammanhanget får de en klarare förståelse i hur de kan bidratill företagets framgång, vilket leder till en starkare känsla av syfte.

Med detta i åtanke bör du försöka ge feedbackrelaterad till specifika beteenden, eftersom det hjälper anställda att förståsambandet mellan vad de gör varje dag och den positiva påverkan det har på denstörre organisationen. Med tiden kommer det att uppleva att organisationen bryrsig om de anställda och deras arbete.

Regelbunden positiv förstärkning kan även hjälpa till att minska känslor av utbrändhet och stress. Medarbetare som får uppskattning för sitt hårda arbete är mindre benägna att känna balans och välbefinnande, vilket gör deras arbete mer meningsfullt. Du kan få ännu fler tips om hur du skyddar dina anställda från utbrändhet här:

Tips:

Ge möjligheter till utveckling: Stöd medarbetarnas professionella tillväxt ochutveckling. Erbjud utbildning, mentorskap och möjligheter att lära sig nyafärdigheter. När medarbetarna ser sin personliga och professionella utvecklingsom ett resultat av deras arbete förbättrar det deras känsla av meningsfullhet.

Fira bidrag: Visa regelbunden uppskattning för medarbetarnas arbete. Visa att du ser derasansträngningar och det värde de ger till teamet. Fira individuella prestationeroch milstolpar, förstärk meningsfullheten i deras arbete.

Dela framgångshistorier: Dela historier om hur teamets arbete har skapat enpositiv skillnad. Framhäv medarbetarnas påverkan och resultatet av derasansträngningar för att förstärka en känsla av meningsfullhet. Fira prestationeroch milstolpar samt uppmärksamma teamets bidrag.

Att främja meningsfullhet är mycket mer än ett trevligt initiativ; det är grunden till att skapa engagemang som i sin tur leder tillföretagets lönsamhet. Det medför dessutom en rad fördelar som kommer att kännas på alla nivåer i din organisation. Till och med dina kunder kommer att märka det!

Vi vet att det kan vara lite svårt att mäta (om du inte har rätt verktyg), Det är varför vi på Winningtemp har lagt till ’meningsfullhet’ som en av våra mått. Genom att enkelt hålla koll på temperaturen kan du se hur meningsfullt dina anställda upplever sitt arbete och skapa en strategi för att öka den med hjälp av tipsen ovan.

För mer insikt och för att ta reda på vad dina medarbetare verkligen vill ha, ladda ner vår guide "Minska personalomsättning– Vad bryr sig dina medarbetare om 2023?".

Rahat is a Senior People Scientist at Winningtemp. She has a Masters in Industrial Management, with over 18 years experience as an HR/Organizational Behavior professional within a wide range of roles such as Organizational Development, HR Analytics, building and executing people strategies. At Winningtemp, her work centers around bringing a scientific mindset to organizational challenges and translating people data into actionable insights to improve business performance. She applies her HR experience to design solutions that provide a better world of work for employees.

About the author
Rahat Joshi

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.