Resources
Blog

Hvorfor føler kvinner seg dårligere på jobben?

Mikaela Clavel
March 4, 2024
4
Minutter
Hvorfor føler kvinner seg dårligere på jobben?

Heldigvis er det blitt gjort en viss fremgang med å skape likestilte arbeidsforhold for menn og kvinner, viser våre nyeste data at kvinner scorer lavere på alle viktige trivselsfaktorer på jobben, som jobbtilfredshet, engasjement og mening i arbeidet.

Så hva er årsaken til dette?

I 2023 var trenden tydelig: Kvinner rapporterte lavere nivåer av trivsel på alle områder på jobben. Selvfølgelig er det vanskelig å gi en entydig forklaring på dette, men i denne artikkelen skal vi prøve vårt beste for å finne forklaringer. Men først, la oss se nærmere på hvordan vi har kommet frem til disse resultatene.

Hvor kommer dataene fra?

På Winningtemp-plattformen kan vi analysere data fra 50 millioner svar samlet inn fra ansatte over hele verden, og dermed trekke interessante innsikter i trivsel på arbeidsplassens. Vi har 9 hovedkategorier + 11 tilleggs kategorier der ansatte vurderer både arbeidsplassen og seg selv, og gir dermed et levende bilde av organisasjonens og de medarbeidertrivsel.

De grunnleggende 9 kategoriene er:

 • Autonomi
 • Personlig utvikling
 • Ledelse
 • Meningsfullhet
 • Deltakelse
 • Arbeidssituasjon
 • Jobbtilfredshet
 • Engasjement
 • Lagånd

Hvordan fungerer dette?

Ansatte bruker omtrent 20 sekunder hver uke anonymt på å svare på korte, automatiserte spørsmål som sendes ut jevnlig. Spørsmålene er basert på totalt 60 forskningsbaserte spørsmål. Ansatte kan også bli stilt oppfølgingsspørsmål for å identifisere og undersøke avvik.

Hva sier resultatene oss?

Når vi ser på dataene fra 2023, rapporterer kvinner lavere resultater på alle områder. Det store spørsmålet her er "Hvorfor?" Alle individer er unike, og deres arbeidssituasjon er forskjellig, så det er ikke mulig å gi en enkel forklaring. Derfor har vi sett på mulige forklaringer, trender og teorier som kan gi et tydeligere bilde av resultatene.

Tese 1: Undervurderer kvinner sine egne evner?

Det første spørsmålet vi må stille oss er: Føler kvinner seg dårligere, eller føler de omtrent det samme som menn, men velger å gi lavere vurderinger av hvordan de føler seg? For å undersøke dette nærmere, vil vi først se på hva forskningen sier om menns og kvinners perspektiver på egne evner og deres ytre situasjon.

Kvinner undervurderer seg selv

Både kvinner og menn synes å ha relativt dårlig selvbevissthet, men i ulike skalaer. Mens menn har en tendens til å overvurdere sine evner, har kvinner en tendens til å undervurdere dem. Forskning har vist dette gjennom sammenligning av egne vurderinger og eksterne vurderinger, og har vist tydelige mønstre. Dette kan forklare hvorfor kvinner scorer lavere i områdene som gjelder dem selv.

Forskjeller mellom menn og kvinner

Kan det være at deler av årsaken ligger i biologiske forskjeller mellom kvinner og menn? I den klassiske personlighetstesten "The Big 5" ble fem ulike personlighetsaspekter målt, og resultatene ble sammenlignet mellom menn og kvinner. Kvinner viste høye poengsummer i omsorgsfulle og ekstroverte egenskaper og åpenhet for nye erfaringer. Samtidig scoret kvinner også høyere enn menn på nevrotisisme, som innebærer å oppleve mer angst og negative tanker. Dette kan være en grunn til at menn og kvinner ser på arbeidsplassen fra forskjellige perspektiver.

Tese 2: Føler kvinner rett og slett det verre på jobben?

Her ser vi nærmere på den andre tesen - at kvinner faktisk føler seg verre og er mindre lykkelige på arbeidsplassen. Hvis det er tilfelle, hva kan være årsaken til dette?

Kvinner har dårligere arbeidsforhold

Det er ikke noe nytt at det er forskjeller i arbeidsforholdene mellom manns- og kvinne-dominerte bransjer. Men sammenhengen mellom arbeidsmiljøet og trivselen er verdt å se nærmere på.

Svensk forskning viser at kvinner i kvinnedominerte bransjer opplever:

 • Mer skiftarbeid med korte pauser mellom vaktene. Dette øker risikoen for søvnforstyrrelser, type 2-diabetes, ryggsmerter og slag.
 • Høyere psykologiske krav, som for eksempel arbeid som krever for mye konsentrasjon eller ender opp i emosjonelt utfordrende situasjoner.
 • Stramme arbeidsforhold, som innebærer høye krav med lav grad av autonomi. Dette øker risikoen for type 2-diabetes, hjertesykdom og nakkesmerter.

Derfor kan det hende at kvinner ikke oppfatter arbeidsplassen sin som dårligere enn menn - arbeidsplassene deres ER i mange tilfeller dårligere for trivselen enn menns arbeidsplasser.

For mye ansvar hjemme og på jobben

Flere studier antyder at kvinner blir stadig mer ambisiøse i karrieren sin, samtidig som de fortsetter å ta på seg mye ansvar hjemme. Pandemien ser ut til å ha bremset likestillingsinnsatsen og økt forskjellene mellom menn og kvinner når det gjelder hvem som skal ta ansvar for hjemmet. Det spredte ansvaret kan være en grunn til den negative følelsen mot arbeidet.

Manglende fleksibilitet

En amerikansk undersøkelse fra 2023 viste at jobbtilfredsheten er høyere enn den har vært på 36 år i USA, men det er flere prosentpoengs forskjeller mellom kvinner og menn - med kvinner som kommer dårligst ut. Ifølge Deloitte kan dette skyldes en viktig del av arbeidslivet - fleksibilitet. Manglende fleksibilitet i arbeidstidene deres er en av hovedgrunnene til at kvinner slutter hos arbeidsgiverne sine. Likevel tror 97% av respondentene at å be om bedre forhold rundt fleksibilitet på arbeidsplassen deres vil skade karrieren deres.

Trakassering og urettferdighet på arbeidsplassen

En ny undersøkelse viser at 3 av 5 kvinner har opplevd mobbing, seksuell trakassering eller verbale angrep på arbeidsplassen. De fleste som har opplevd dette, rapporterer det ikke fordi de frykter at ingen vil tro dem, eller fordi de tror det vil skade karrieren deres. Derfor opplever de lav psykologisk trygghet på et nivå som ikke påvirker menn i samme grad.

Løsning? Det starter med å spørre.

Med så komplekse og varierte årsaker som de vi har diskutert, finnes det ingen enkle løsninger. Men én ting er sikkert: Vi må kommunisere mer. Den beste måten å finne ut hvordan dine ansatte har det (og lære hvorfor de føler seg slik) er å rett og slett spørre. Med korte, hyppige spørreundersøkelser der man kan være anonym, blir det enkelt og trygt for ansatte å svare.

Winningtemp gjør det enkelt for din bedrift å samle ærlige tilbakemeldinger og få klar data og innsikt i hvordan ansatte føler og tenker om arbeidsplassen. Derfra vil du få forskningsbaserte forslag til hvordan du kan håndtere situasjonene og snu negative trender til positive.

Ta det første steget for å bli kjent med dine ansatte.

About the author
Mikaela Clavel

Fokuserer på mennesker

Hvis du er interessert i å finne ut mer om hva Winningtemp kan tilby din organisasjon, ta kontakt med vårt salgsteam.