No items found.
close
Våre pakker

Hvilken løsning passer best for dere?

Winningtemp er tilgjengelig i fire forskjellige løsninger, basert på behov og forutsetninger til din organisasjon.

Understand

Automatiser sendingen av pulsmålinger for å lytte til og forstå hvordan dine ansatte har det. Analyser funnene og del dem med medarbeiderne.

ACT

Få automatiske innsikter i viktige resultater. Gjennomfør tiltak, mål effekten og jobb proaktivt for å bruke tiden der den har størst betydning.

Empower

Skap en åpen, selvstyrkende kultur og gi de ansatte muligheten til å ta ansvar for sin egen utvikling.

Expand

Få en mer grundig innsikt i hvordan medarbeiderne egentlig har det. Tilpass undersøkelsene enda bedre til din bedrifts spesifikke behov.
UNderstand
ACT
EMPOWER
EXPAND
Pulsundersøkelser for å samle inn tilbakemeldinger

Winningtemp er et utmerket verktøy for organisasjoner som ønsker å samle tilbakemeldinger fra sine medarbeidere.

Våre spørreundersøkelser er basert på over 600 forskningsstudier og dekker de ni primære kategoriene som påvirker medarbeiderengasjement og trivsel.

Vi forenkler prosessen med å innhente tilbakemeldinger fra teamet ditt, slik at du kan identifisere og løse eventuelle utfordringer før de eskalerer.

Tilpasset rapportering for ledere

Det første skrittet mot å fremme endring er å dele innsikt med andre. Med vår lederapport kan du ikke bare gjøre dette, men også mye mer. Månedsrapporten gir en oppsummering av prestasjonene hver uke/måned, slik at dere kan sammenligne dem. Ved å analysere oppgavene deres sammen, kan dere identifisere forbedringsmuligheter som til slutt vil bidra til å styrke bedriftskulturen.

Medarbeidersamtaler

Som leder er det viktig å sette av tid sammen med dine medarbeidere for å reflektere, gi konstruktiv tilbakemelding og diskutere dine ansattes jobbtilfredshet og ambisjoner. Dette er der medarbeidersamtaler kommer til nytte!

Enten du foretrekker å lage dine egne maler eller bruke de ferdiglagde, vil medarbeidersamtaler bidra til å legge til rette for produktive samtaler. Ved å invitere medarbeidere og gi både lederen og den ansatte muligheten til å forberede seg på forhånd med notater og evalueringer, blir møtet mer effektivt. Dessuten vil møtenotater praktisk bli lagret innenfor plattformen, noe som sikrer enkel tilgang når det er nødvendig.

Smarte segmenter

Ved hjelp av intelligente segmenter kan du målrette spesifikke spørsmål til nyansatte eller til en bestemt aldersgruppe.

Du har muligheten til å velge blant flere attributter for å skreddersy spørreundersøkelsen, samtidig som medarbeideren forblir fullstendig anonym.

Visualisering av resultater i sanntid

Å ha innsikt i de ansattes trivsel, jobbtilfredshet og utvikling er viktige områder for organisasjoner. Medarbeiderundersøkelser gir et øyeblikksbilde av situasjonen på arbeidsplassen din, men virkeligheten er i stadig endring.

Ved hjelp av visuelle sanntidsdata kan du enkelt forstå og oppdage gjentagende tilbakemeldinger, slik at du kan identifisere trender innen viktige kategorier, som for eksempel ansattes trivsel, autonomi og personlig utvikling. Dette gir deg den innsikten du trenger for å bygge et lykkeligere og mer produktivt team.

Innsikter

Det første skrittet for å forbedre ansattes engasjement er å samle inn tilbakemeldinger. Imidlertid kommer det større og mer komplekse arbeidet deretter. Å få innsikt i styrker og forbedringsområder for ditt team kan ofte være en utfordrende og tidkrevende oppgave.

Med Winningtemps automatiserte innsikter tar systemet hånd om denne jobben for deg. Ledere får automatisk tilgang til informasjon om sine teams styrker og områder som kan forbedres, inkludert anbefalte tiltak som kan iverksettes.

Individuell innsikter

For å skape og opprettholde en god foretakskultur kreves blant annet tillit, og evne til å la medarbeidere arbeide med sin egen utvikling. Individuelle innsikter fokuserer på selvledelse, og gir hvert individ en dypere kunnskap om sitt eget velbefinnende og engasjement.

Disse innsikter kan siden anvendes til personlig utvikling, og som et grunnlag for egne tiltak og handlingsplaner. Innsikter gjør det enklere og mer motiverende for medarbeidere å arbeide på de riktige områdene, mot felles mål.

Engasjementsrapport

Data spiller en avgjørende rolle i mange beslutninger, og det er et stort behov for å kunne presentere denne informasjonen på en klar og enkel måte. Å lage en rapport og samle data fra ulike kilder kan ofte være tidskrevende og virke overveldende.

I Winningtemp er vårt primære mål å forenkle det som kan virke komplisert. Å opprette en årlig rapport basert på dine innsamlede data er nå bare noen få klikk unna. Med engasjementsrapporten kan du enkelt generere en visuelt tiltalende rapport som gir deg oversikt over temperatur, eNPS-score og deltakerrespons. Dette gir en utmerket start for det kommende møtet med organisasjonen.

Innsjekksløsning

Med vår innsjekkfunksjon kan du raskt og enkelt innhente tilbakemeldinger fra alle medarbeiderne dine. Ved å logge inn med en personlig kode, kan de enkelt svare på spørreundersøkelsene dine.

Dette gjør det lettere for alle å uttrykke seg og dermed bidra til å påvirke organisasjonskulturen.

Handlinger

Som leder har du ofte mange oppgaver å håndtere samtidig, og det kan være utfordrende å finne tid til å arbeide med viktige forbedringsinitiativer innenfor ditt team, og ikke minst å vite hvilke områder du bør prioritere.

Vår handlingsfunksjon tar på seg det tunge løftet for deg. Ved å analysere tilbakemeldingene fra ditt team, gir den deg forslag til nøkkelområder å fokusere på, slik at du kan enkelt iverksette tiltak og konsentrere deg om det som virkelig betyr noe: å måle effekten. "Handlinger" gir hele organisasjonen en enkel måte å samarbeide på for å forbedre medarbeiderengasjementet.

1:1 & Follow-ups

Det er viktig å ha jevnlige én-til-én-samtaler med medarbeidere for å jobbe med personlig utvikling, mål og styrke forholdet til medarbeiderne. Disse samtalene blir mest effektive når de er strukturerte og godt planlagt. I Winningtemp kan du enkelt planlegge dine én-til-én-samtaler direkte i verktøyet, og begge parter kan forberede notater som vises når møtet begynner. All informasjon lagres i plattformen, slik at du enkelt kan gå tilbake og følge opp fra tidligere møter.

Sammenligner med din egen datakilde

Med vår Ekstern Database-funksjon kan du enkelt importere ulike typer data til Winningtemp og sammenligne dem med temperaturresultatene dine. Dette gir deg muligheten til å se om det er en sammenheng mellom jobbtilfredshet og arbeidsproduktivitet på arbeidsplassen, eller om det har vært endringer i medarbeidernes omsetning etter innføring av nye retningslinjer og rutiner.

Du får enkel tilgang til en omfattende oversikt over organisasjonen din, noe som gjør det mulig å måle effekten og fremme kontinuerlige forbedringer.

Slack & Teams integrasjon

Skaff deg et nøyaktig bilde av organisasjonens status ved å øke svarfrekvensen. Tilgjengelighet og brukervennlighet er nøkkelen - vår integrasjon med Slack og Teams gjør dette enkelt.


Medarbeidere mottar en melding med en direkte lenke i Slack eller Teams, og spørreundersøkelsen er kun ett enkelt klikk unna.

Predictions

Det kan være vanskelig å håndtere problemer som er oppstått i organisasjonen eller i et team.

Kjernen til problemet kan ha vært der lenge, og være dypt rotfestet før det kommer opp til overflaten.


Med hjelp av AI og maskinlæring deg viktige innsikter som hjelper deg med å forebygge problemer, gjennom å utføre tiltak før de oppstår.

Individuell handlinger

Mange organisasjoner arbeider mot selvledelse for å utvikle en smidig og engasjerende bedriftskultur. Likevel kan implementeringen av selvledelse ofte være utfordrende, og effektiv oppfølging kan være enda mer krevende.

Gjennom Individuelle Handlinger får medarbeiderne muligheten til å utforme egne handlingsplaner for forbedring og følge sin egen fremgang. Dette tjener som en verdifull måte å dokumentere initiativ tatt av medarbeiderne, og kan benyttes som diskusjonspunkter i kommende oppfølgingssamtaler.

Onboarding & offboarding surveys

Gi en hjertelig velkomst til nye medarbeidere og ta farvel med de som forlater organisasjonen ved hjelp av våre brukervennlige onboarding- og offboarding-undersøkelser. Våre skreddersydde undersøkelser er nøye tilpasset hvert spesifikke ansettelsesstadium, slik at du stiller de riktige spørsmålene til rett tid. Med økt innsikt i dine medarbeideres motivasjoner og behov kan du bedre sikre at alle føler seg verdsatt og støttet gjennom hele sin tid i organisasjonen. Enten du ønsker å forbedre onboarding-prosessen eller forstå hvorfor medarbeidere velger å forlate, gir våre automatiserte undersøkelser deg tilgang til den dataen du trenger.

Ros funksjon

Å uttrykke takknemlighet utgjør en vesentlig del av en sunn arbeidskultur. Gjennom å gi ros på plattformen kan medarbeidere verdsette og vise takknemlighet overfor sine kolleger direkte. Dette bidrar til å skape et positivt og oppmuntrende arbeidsmiljø hvor alle føler seg verdsatt. Å praktisere takknemlighet er en ideell måte å gjøre hver dag til en god dag.

Analyse av turnover

Turnover er et avgjørende område som krever kontinuerlig innsats. Ved hjelp av Winningtemps analyse av turnover kan du være et skritt foran og beholde dine talenter. Analysen avslører mønstre i svar fra medarbeidere som har valgt å forlate, og gir deg muligheten til å sammenligne dette med dine engasjementsresultater. Dette gjør det mulig for deg å være proaktiv i å beholde dine talenter.

Guided Temperature meetings

For å forbedre resultatene innen medarbeiderengasjement er det viktig å diskutere resultatene med teamet ditt. Men det kan være utfordrende å vite hvordan og hva du skal diskutere.

Derfor har vi nå introdusert Guided Temperature Meetings! Med denne funksjonen får du som leder tilgang til ferdige maler med engasjerende emner som er svært relevante for ditt team. Gjennom bruk av interaktive elementer kan du aktivt involvere dine medarbeidere under møtet og sammen bestemme forpliktelser og tiltak.

Tilleggskategorier

Holdbarhet, mangfold, likestilling og inkludering (DE&I), selvledelse, ambassadørskap, tillit og innovasjon er alle avgjørende områder som organisasjoner søker å forstå og forbedre. Nå har du muligheten til å gjøre nettopp det. Disse seks ekstra kategoriene, utviklet i samarbeid med  universitet i Gøteborg, kan enkelt integreres i dine spørreundersøkelser for å skaffe deg en dypere innsikt i både styrker og områder for forbedring i din virksomhet.

Presisjon

Presisjon gir deg de nødvendige innsiktene for å ta gode beslutninger. Den vurderer resultatenes nøyaktighet, slik at du kan rette oppmerksomheten mot de mest kritiske områdene som vil ha størst innvirkning.

Smart indeks

Turnover og fravær kan være avgjørende faktorer for en organisasjon, men de er ofte komplekse og utfordrende å forutsi. Smart Indeks automatisk genererer en indeks basert på faktorer og spørsmål som forskningen viser har størst innvirkning på begge områdene. Dette gir deg sanntidsinnsikt og muligheten til å kontinuerlig overvåke endringer i din organisasjon.

Multiple surveys

Å stille de samme spørsmålene er ikke alltid like enkelt når medarbeiderne er spredt over ulike land eller utfører ulike oppgaver. Med "Multiple surveys" har vi fokusert på å gjøre det enklere for deg å stille de riktige spørsmålene til de rette medarbeiderne til rett tid.

Ved å bruke alternativet "Multiple surveys" har du nå muligheten til å sende skreddersydde spørreundersøkelser som er enda mer relevante for de ulike avdelingene i organisasjonen din. Hva kan du forvente som resultat? Tilbakemeldinger fra medarbeidere som gir en enda dypere sanntidsinnsikt av organisasjonens helse.

Multi Factor Authentication

Multifaktorautentisering representerer en styrket tilnærming for å sikre data og applikasjoner. Denne metoden krever at en bruker presenterer en kombinasjon av to eller flere legitimasjonsfaktorer for å bekrefte brukerens identitet ved pålogging. Dette vesentlig reduserer risikoen for påloggingsangrep og begrenser sikkerhetssårbarheten i tilfelle av passordbrudd.

Hot Topics (NLP)

En åpen tilbakemeldingskultur er et mål for mange organisasjoner, men å manuelt gjennomgå og analysere alle de frie tekstsvarene kan være en tidkrevende oppgave. Hot Topics gir deg muligheten til å analysere kommentarene fra medarbeiderne dine ved hjelp av kunstig intelligens (AI) for å identifisere de mest diskuterte ordene eller temaene. Med Hot Topics kan du effektivisere tidsbruken og raskt identifisere områdene som krever fokus.

Egen utsendelse

Har du behov for å samle tilbakemeldinger om nye initiativer eller gjennomførte endringer? Med egendefinerte utsendelser kan du enkelt samle inn tilbakemeldinger ved å tilpasse standardundersøkelsen med ekstra eller fjernede spørsmål, slik at du kan stille spesifikke spørsmål til ulike avdelinger eller medarbeidere.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Smart Benchmarking

Du kan dra nytte av vår Benchmark-funksjon for å evaluere ditt engasjement i forhold til alle andre Winningtemp-brukere, eller til og med gjennomsnittet for din bransje. Få umiddelbar innsikt i din prestasjon sammenlignet med andre organisasjoner, slik at du kan sikre at du alltid er den foretrukne arbeidsgiveren.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Analyse med Heatmap

Ved hjelp av heatmap-analysen kan du enkelt identifisere områder med lavt engasjement og rette din oppmerksomhet mot dem. Den innsamlede dataen gir rask innsikt i om et bestemt område krever ytterligere innsats, noe som gjør at du kan iverksette tiltak umiddelbart. Dette sikrer at du gir optimal støtte til dine team.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Trenddiagram

Dere har allerede implementert en rekke forbedringer, fra individuelle tilbakemeldingsmøter til gruppeøvelser. Men hvordan kan du være sikker på om disse endringene har hatt ønsket effekt?

Trenddiagrammet gir deg muligheten til å se retningen du beveger deg i og forstå virkningen av initiativene dine over tid.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
eNPS

"Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale å arbeide i [foretaket] til en venn eller bekjent?" Få innsikt i den individuelle Employee Net Promoter Score (eNPS) for hver medarbeider fra dag én. Med eNPS-spørsmålet som stille og umerkelig inkluderes hver måned, vil du ha tilgang til den mest omfattende og oppdaterte informasjonen om hvordan deres ansatte vurderer dere som arbeidsgiver.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Anonym chat

Gjennom anonyme samtaler har dine medarbeidere muligheten til å gi deg ærlig tilbakemelding om hva som fungerer godt og hva som kan forbedres. Dette gir dem også friheten til å uttrykke sine tanker på en åpen måte uten frykt for vurdering, og det skaper derfor et trygt rom der alle stemmer blir hørt.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Winningtemp API

Engasjement er nøkkelen til suksess, men mange organisasjoner har utfordringer med å koble oppgavene knyttet til medarbeidernes engasjement med målinger av selskapets ytelse. Nå gir vi deg muligheten til å gjøre akkurat det. Vår API kan sømløst integrere eNPS- og temperaturdataene dine med andre HRIS-systemer, slik at du får en helhetlig oversikt over organisasjonens prestasjoner. Å drive HR basert på data har aldri vært enklere.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
Widget

Deling av temperaturresultatene med din organisasjon eller team skaper åpenhet og gjennomsiktighet. Ved å aktivere vår Widget-funksjon, kan du enkelt gi alle medarbeidere tilgang til temperaturen, slik at de kan få innsikt i organisasjonens tilstand og forbedringsområder. Du kan velge hvilke kategorier du vil vise, tilpasse størrelsen på widgeten, og deretter legge den til på ditt intranett, mottaksdisplay eller nettsted.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
Tilpasset logo

Når nye verktøy blir implementert, er det ikke alltid enkelt for medarbeiderne å vite hvem som faktisk står bak verktøyet. Dette kan føre til lavere svarfrekvens på undersøkelsene deres.

Med tilpasset logo tar dere bedriftsprofileringen deres til nye høyder og gjør det tydelig for deres medarbeidere at det er deres bedrift som står bak pulsmålingene i Winningtemp. En egen logo gjør Winningtemp litt mer personlig for deres medarbeidere og kan samtidig øke deres engasjement og forståelse for hvorfor de skal svare på pulsmålingene.

ESSENTIALS
ESSENTIALS
ESSENTIALS
Mobbing & diskriminering varsling

Mobbing og diskriminering på arbeidsplassen er en alvorlig problemstilling som kan ha langvarige konsekvenser for den ansattes psykiske helse. Situasjonen blir imidlertid enda mer skadelig når lederne ikke blir varslet i tide for å gripe inn. Våre varslinger om mobbing og diskriminering identifiserer slike situasjoner og gir umiddelbare varsler til lederne, slik at de kan handle raskt.

ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Winningtemp Academy

Når du begynner å bruke et nytt verktøy, kan det av og til virke overveldende med alle de nye funksjonene som er tilgjengelige. Selv om du er kjent med verktøyet, kan det hende det dukker opp nye funksjoner over tid eller funksjonaliteter du ikke tidligere var klar over.

Målet med Winningtemp Academy er å gi alle brukere en forbedret opplevelse. Dette oppnås gjennom korte, innsiktsfulle videoer og dypdykk i våre forskningsområder. På denne måten kan du få en god start med Winningtemp og utnytte ditt fulle potensial.

ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Support
Understand
ACT
EMPOWER
EXPAND
Tilgang til støtteportalen med ofte stilte spørsmål (FAQ) og veiledninger
ESSENTIALS
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Email support
ESSENTIALS
STANDARD
Pro
Pro
Winningtemp Academy
ESSENTIALS
STANDARD
STANDARD
Pro

Hva er den egentlige kostnaden av uengasjerte medarbeidere hos dere?

Steg 1
Antall medarbeidere
Hva er den gjennomsnittlige månedslønn i deres bedrift?
SEK
Kalkuler
right purple arrowwhite arrow right
38
ÅRLIG KOSTNAD PER UENGASJERT ANSATT

Uengasjerte medarbeidere koster bedriften 18 % av årslønnen - Les mer

I hvilken grad er det uengasjerte medarbeidere hos dere?

19% er standard prosentandel av uengasjerte ansatte. Dette er basert på den globale forskningen fra Gallup.

TOTAL KOSTNAD FOR DERES BEDRIFT
3812834
Reset

INTERESSERT I EN DEMO?

Snakk med oss
white arrow rightwhite arrow right
Maksimer mulighetene

Tillegg som hjelper din organisasjon til å yte bedre

Integrasjon – Brukere og grupper

Koble Winningtemp til ditt HR-system for å automatisere data og prosesser.

Enkel pålogging (SSO)

Få umiddelbar tilgang til Winningtemp via din digitale forretningsplattform med samme pålogging.

HME - Bærekraftig medarbeiderengasjement

Delta i undersøkelser om bærekraftig medarbeiderengasjement fra kommuner og fylkeskommuner.

Konsolidert temperatur

En gullgruve for større organisasjoner. Mulighet for å koble flere selskaper som datterselskaper til et enkelt selskap.

Topprangert programvare for medarbeiderundersøkelser

Winningtemp gir deg en komplett tjeneste, basert på dine behov

Delta i virkelige samtaler med dine medarbeidere, og vis dem hvordan de bidrar til helheten av organisasjonen.
Employee EngagementG2 High PerformerEmployee Engagement
95
%
Gjennomsnittlig svarprosent på Winningtemps pulsundersøkelser
2.1
Millioner
Engasjerte medarbeidere over hele verden
33
%
nedgang i turnover

Finn ut hvordan Winningtemp kan hjelpe dere

Vårt oppdrag er å hjelpe bedrifter til å nå nye høyder sammen med sine medarbeidere. Hvis du synes dette er spennende, bør vi snakke sammen.

Noen av våre kunder