Product Crew
AUTHOR

Product Crew

Get nerdy with us! We are the dynamic team of data scientists and developers who spend their downtime innovating (while playing Fifa). Keep an eye on 'Science Behind Winningtemp' to get a closer look into how the tool works.

Från insikt till handling - upptäck vår nya självledarskap-modul

Vi har byggt en helt ny del i vår plattform som är dedikerad till att stödja självledarskapet och ge medarbetare chansen att börja utveckla sig själva och sina team. Genom denna satsning ger vi både ledare och medarbetare möjligheten att engagera sig i sitt välmående och ta rätt beslut för att bli mer produktiva och må bättre i sitt arbete.

Product Crew
Product Crew
November 2, 2021
Fra innsikt til handling-Vi introduserer vår nye selvledelsesmodul

Selvinnsikt danner grunnlaget for selvledelse. Det neste trinnet er å handle på den kunnskapen. Det er her Winningtemp Handlinger kommer inn. Målet er å hjelpe bedrifter å ta engasjement og åpenhet til nye høyder.

Product Crew
Product Crew
October 29, 2021
From insight to action — Introducing our new self-leadership module

If you’re familiar with Winningtemp, then you know that we’re passionate about giving leaders a better way to understand how their workforce is feeling and take the right actions to support them. We’re excited to announce the next step of this journey...

Product Crew
Product Crew
October 20, 2021
HR teknologi ‘Smart Prediction’ varsler før dine beste medarbeidere sender over oppsigelsen

Du merker nok på frustrasjonen når både tiden og ressursene som brukes på rekruttering, ombordstigning og opplæring, ikke tjener sin hensikt når den ansatte til sist slutter. Hva om du kunne forutse dette?

Product Crew
Product Crew
September 14, 2021
Hur fungerar frågeutskicken bakom Winningtemps temperaturmätningar?

VARFÖR AI OCH FORSKNINGEN BAKOM WINNINGTEMP GÖR DITT ARBETSLIV ENKLARE. Om du inte frågar, kommer du heller inte att få några svar. De flesta känner till den frasen från våra föräldrar, skolan eller arbetsplatsen. Och i sanningens namn är detta vad Winningtemp handlar om – frågor och svar. De senaste åren har datadrivna plattformar inom modern Performance Management lanserats på marknaden. Dessa ersätter ofta den årliga medarbetarundersökningen, och är baserade på.. ja, du gissar rätt, frågor och svar. Där slutar dock likheterna mellan verktygen, och skillnaderna mellan lösningarna blir uppenbara.Nyckeln till framgång (som i detta fall handlar om bättre prestationer, förbättrad produktivitet, högre arbetsglädje och mer engagerade medarbetare) är att ställa rätt frågor och dra korrekt slutsatser från svaren. Därför har vi de senaste åren investerat i att kombinera beteendevetenskap och forskning med artificiell intelligens och deep learning.Denna kombination gör att Winningtemp sticker ut i mängden. Som ett exempel för att hålla dig intresserad – de kunder som har använt Winningtemp i mer än ett år har i snitt minskat sin personalomsättning med 30 %!

Product Crew
Product Crew
January 22, 2020
How Winningtemp's employee engagement survey works

The key to success (which in this case means better performance, increased productivity, happier and more engaged employees) is to ask the right questions and draw the correct conclusions from the answers. This is where the years we have invested in combining behavioural science and research with artificial intelligence and deep learning come to play.

Product Crew
Product Crew
January 22, 2020
Winningtemp Smart AI lanserar ”Smart Prediction” som identifierar grupper av medarbetare som är i riskzonen och föreslår omedelbara åtgärder

FÖR INGÅNGS- OCH MELLANNIVÅ ÄR KOSTNADEN FÖR ATT ERSÄTTA EN MEDARBETARE MELLAN 30 % Källa Personalomsättning är otroligt kostsamt för de flesta företag. Självfallet tjänar tiden och de resurser som läggs på rekrytering, onboarding och utbildning inget syfte när medarbetaren lämnar och därigenom adderar ett ”kunskapstapp”. Den konstanta risken för personalomsättning gör att organisationer måste arbeta proaktivt med de underliggande problemen bakom de höga nivåerna av personalomsättning.Än idag är det många organisationer som går på sin magkänsla eller använder föråldrad data när de ska lägga fram förebyggande åtgärder mot personalomsättning. Föga överraskande brukar också ledningsgruppen förvånas varje gång någon utav deras topptalanger lämnar organisationen.Sedan Winningtemp startades har vår plattform hjälpt mer än 400 företag att visualisera det exakta tillståndet för medarbetares välmående i realtid. Det gör det möjligt för chefer, HR och ledning att agera på realtidsdata och snabbt se hur olika aktiviteter påverkar de övergripande resultaten. Detta har varit ett enormt steg framåt när det gäller att definiera framtidens arbete.Dock förser det fortfarande inte användarna med indikatorer kopplat till personalomsättning eller ger dem möjlighet att identifiera utmaningarna bakom personalomsättningen.Med denna bakgrund introducerar vi WinningtempSmart Prediction

Product Crew
Product Crew
November 18, 2019
Winningtemp Smart AI releases ‘Smart Prediction’ that identifies at-risk employee groups and suggests immediate measures

FOR ENTRY AND MID-LEVEL POSITIONS, THE COST TO REPLACE AN EMPLOYEE IS BETWEEN 30% AND Source Staff turnover costs companies big money. Needless to say, the time and resources spent on recruitment, onboarding, and training serve no purpose when the employee leaves, adding ‘loss of knowledge’ to the existing pile of losses suffered by the company. The most frustrating part is that the constant risk of employees leaving impedes the organisation from working proactively with the underlying issues behind the high attrition rate.Even today, several organisations rely on gut feelings or obsolete data to put forward preventive measures against employee turnover. Not surprisingly, the management team gets caught off-guard every time one of their top talents leave the organisation.Since the inception of Winningtemp, our product has helped more than 400 companies in visualising the accurate state of employee well-being in real-time. It enables managers and HR leaders to act on day-to-day data and quickly see the impact of various activities on the overall results. This has been an immense step forward in defining the future of work.However, it still didn’t provide the users with churn indicators and the ability to identify the issues behind staff turnover.Introducing Winningtemp

Product Crew
Product Crew
November 18, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace