Medarbetarundersökning - Det ultimata verktyget för att maximera tillväxten

Att skicka ut en medarbetarundersökning har länge setts som något man gör en gång per år, man slänger ett öga på svaren, presenterar resultaten i en fin powerpoint och sen går man vidare. Men med den strategin går du miste om oanade mängder av potential i din organisation. Det finns ett annat sätt att använda medarbetarundersökningar som har positiva effekter på din personal och din tillväxt. Den ska du få lära dig om i den här artikeln.

Faktum är att medarbetarundersökningar kan vara ett verktyg som hjälper dig att få engagerade medarbetare, en mer attraktiv företagskultur, och till och med en högre omsättning. Men det kräver att du gör dem på rätt sätt, och med rätt syfte.

I den här artikeln går vi igenom:

Vad är syftet med en medarbetarundersökning?

Syftet med en medarbetarundersökning kan skilja sig mellan olika organisationer. Det kan handla om ledarutveckling, företagsstyrning, ta in åsikter eller kanske bara för att följa arbetsmiljölagen. Men det finns en fråga som är, enligt forskningen, viktigast för att en organisation ska frodas - Hur mår medarbetarna? 

Om dina medarbetare mår bra och och känner ett förtroende för sin arbetsgivare, så kommer det även att gynna din verksamhet och dess tillväxt. Siffrorna talar sitt tydliga språk:

En investering i dina medarbetares välmående är alltså en investering i din organisations tillväxt. Det är helt enkelt en win win!

"I vår bransch vill alla attrahera de bästa konsulterna. Då måste vi förstå hur de mår, om det är någonting vi kan göra bättre eller någonting vi bör göra annorlunda. Det räcker inte att förstå det en eller två gånger per år. Vi behöver helt enkelt förstå våra konsulter så bra som möjligt, för att kunna skapa en miljö som är så bra som möjlig. Det är affärskritiskt.”
- Fredrik Ring, VD för Avega Group

Så hur får du dina medarbetare att må bra? Det är här medarbetarundersökningen kan spela en stor roll.

Medarbetarundersökningens roll i de anställdas välmående

Ett av de bästa verktygen för att få dina medarbetare att må bättre, är att utnyttja kraften i undersökningar. Om en medarbetarundersökning görs på rätt sätt, med en bra frekvens, rätt typ av frågor och en effektiv uppföljning, så kan det ha en stor påverkan för hur dina medarbetare trivs på företaget.

Här kan en väl utförd strategi leda till att:

 • Dina medarbetare känner sig sedda och hörda
 • Åsikter kan komma fram tack vare anonymitet
 • Problem kan luftas i ett tidigt stadie
 • Medarbetarna känner ett högre förtroende för organisationen
 • Du kan individanpassa dina handlingar istället för att tillämpa endast generella åtgärder
 • Du bygger ett starkare förtroende mellan medarbetare och ledare

På Heimstaden började man använda Winningtemp som grund för sin strategi med frekventa undersökningar, och resultaten var mycket uppskattade.

Jag tror att man har upplevt att det har varit ett större fokus på dig som medarbetare, att man upplever att vi har tagit det här på allvar och att vi är måna om dem som jobbar hos oss. Det här har kortsiktigt gjort att resultaten har varit väldigt fina, förklarar Suzanna Malmgren, Chief HR Officer på Heimstaden.

Men för att dina medarbetarundersökningar ska ge fina resultat, krävs det att du uppdaterar din strategi utifrån dagens medarbetares behov och syn på engagemang.

Den stora förändringen inom medarbetarundersökningar

Den klassiska metoden innebär att du skickar ut en årlig undersökning som tar ett par timmar att svara på och sen sammanställer du resultatetet i ett par veckor eller månader till en rapport som du visar upp för alla anställda. Den strategin fungerar inte längre. Organisationer inser i allt större utsträckning att resultaten från årliga undersökningar snabbt blir inaktuella, de behöver enormt mycket administration, och det är svårt att skapa konkreta actions för att hantera problemen som kommer upp.

Sofia Sandberg, People & Culture Manager på NA-KD, menar att årliga undersökningar inte passar in i dagens moderna arbetssätt.

Min uppfattning av årliga undersökningar är att de känns maffiga och leder oftast bara till att man pratar om tidigare problem istället för de som finns idag. Eftersom vi jobbar som en startup och hela tiden håller en hög takt med mycket förändringar, så fungerar det inte att prata om problem som inte längre är aktuella.

Varför årliga undersökningar inte gör jobbet

Dagens medarbetare har högre krav än tidigare generationer. Idag är känslan att bli hörd viktigare än någonsin. Det som tidigare var en bonus, att få göra sina åsikter hörda och ha en chans att påverka arbetskulturen, är idag ett krav. 

Hur hörda tror du dina medarbetare känner sig om de blir tillfrågade om sitt välmående en gång per år? Det du frågar, och hur du frågar det, sänder en signal om hur mycket du bryr dig om dina anställda. Så när du skickar ut standardiserade frågor en gång per år så visar du upp att du inte lägger så stor  vikt vid att fråga dina medarbetare om deras välmående.

Och i värsta fall förvärras problemen eftersom det kan ta flera månader att sammanställa resultaten, och därmed kommer lösningen för sent.

Årliga undersökningar innebär också envägskommunikation. Dina medarbetare spenderar ett par timmar med att svara på frågorna, sen sammanställs allas svar, och det övergripande resultatet presenteras av ledningen. Respondenten får aldrig en chans att utmana frågorna, ge mer nyanserade svar eller ifrågasätta syftet med undersökningen. Det kan leda till en stark känsla av hierarki i företaget som skapar en otrevlig arbetskultur.

“Metoden med enkäter som genomfördes vartannat år var extremt trög. Ofta var kritik eller synpunkter inaktuella, och ibland bortglömda, innan de nådde den ansvariga chefen och ledningsgrupperna.”
- Linda Björk, HR-chef på Framtidenkoncernen.

Så hur ska du lägga upp en effektiv strategi kring dina medarbetarundersökningar?

Hur en modern medarbetarundersökning borde se ut

Så om årliga undersökningar inte är lösningen, hur kan lösningen se ut? Svaret hittar vi i frekventa pulsundersökningar.

Pulsundersökningar kan komma ut en gång i veckan eller en gång i månaden. De innehåller oftast färre och kortare frågor, med svarsskalor med olika alternativ, vilket gör det lätt för medarbetaren att svara på. Det här höjer oftast engagemanget hos deltagaren, eftersom det går snabbt att svara på, men ändå kan göra en stor, positiv skillnad. 

Syftet med att ha frekventa undersökningar är framför allt att problemen och svaren kan behandlas i realtid. Till exempel resultaten bli ett perfekt diskussionsunderlag inför era återkommande medarbetarsamtal.

Problemen som kan komma upp till ytan besvaras med konkreta handlingar på mycket kort tid. Därmed kan du stoppa problemen innan de har hunnit växa sig stora. Och kommer du ihåg vad dina handlingar säger om dig som arbetsgivare? Om du tar krafttag för att agera på svaren från pulsundersökningarna, så visar du att du tar medarbetarnas välmående på högsta allvar, vilket kommer att öka engagemanget och moralen bland dina anställda.

Till sist får du även möjligheten att behålla dina bästa talanger, eftersom de känner att de får sina röster hörda och att du är mån om att agera på deras åsikter istället för att bara lyssna. På det här sättet skapar du en arbetskultur där dina bästa talanger vill stanna, och de bästa talangerna på marknaden kommer att vilja ansluta till din företagskultur.

“Winningtemps pulsundersökningar har hjälpt oss att adressera eventuella problem och hitta utvecklingsmöjligheter snabbare, vilket nu även hjälper oss att behålla våra bästa talanger. Plattformen stöttar oss också med att utveckla bolaget tillsammans med medarbetarna som känner sig delaktiga."
- Sofia Sandberg, People & Culture Manager på NA-KD

Hur du utför en medarbetarundersökning

Det finns flera sätt att utföra en medarbetarundersökning, men innan du börjar fila på den tekniska biten, börja med att definiera syftet. Utan en plan kan undersökningar ta upp mycket tid och kännas överväldigande, och framför allt kan det vara svårt att få med sig ledningen.

6 saker att tänka på innan du skickar ut en medarbetarundersökning:

 1. Målet med undersökningen. Vad hoppas ni uppnå tack vare undersökningens resultat? Vad är viktigast för dig och för organisationen?
 2. Försäkra att frågorna är tankeväckande. Undvik öppna eller otydliga frågor som är svåra att svara på. Även längden på undersökningen är viktig. Försök att hålla den kort och koncis.
 3. Involvera alla medarbetare i er process och era beslut. Kommunicera syftet och fördelarna med pulsundersökningen och berätta hur resultaten ska följas upp. På det här sättet ökar du chansen till ett högt deltagarantal.
 4. Träna upp cheferna. De behöver information om hur de ska använda resultaten och hur de kan uppmuntra sina medarbetare att delta i undersökningen.
 5. Säkerställ att undersökningen är anonym - på riktigt. Inkludera formulär (kön och kontor t.ex.) som kan hjälpa dig att segmentera datan i ett senare skede, utan att ta bort deltagarens anonymitet. Låt alla anställda veta vad du gör för att hålla svaren anonyma, så de kan känna sig trygga.
 6. Förbered en process för hur ni ska kommunicera svaren och insikterna till organisationen. Och glöm inte att tacka för deras deltagande.

10 effektiva frågor att ställa i din pulsundersökning

Innan du väljer frågor till din pulsundersökning är det viktigt att du har ett syfte kring hur du ska arbeta med datan du får, för att hitta mönster och identifiera utvecklingsområden. För att lyckas med det så behöver du dela in frågorna i specifika teman och ställa dem kontinuerligt över en viss period. 

Här är 10 exempel på frågor du kan skicka ut i dina undersökningar för att samla in meningsfulla insikter kring engagemang och välmående:

 1. ENPS: På en skala från 1-10, hur troligt är det att du rekommenderar att arbeta på ditt företag till en vän eller bekant?
 2. Engagemang: Skulle du vara villig att anstränga dig extra mycket för att bidra till företagets framgång?
 3. Teamkänsla: Har du och dina kollegor ett positivt samarbete med varandra?
 4. Personlig utveckling: Känner du att du når den grad av lärande och utveckling som du förväntar dig?
 5. Delaktighet: Känner du att du kan påverka besluten kring din avdelning i din organisation?
 6. Arbetssituation: Är du fri från stress som påverkar ditt arbete negativt?
 7. Autonomi: Känner du att du har chans att driva dina egna initiativ i ditt arbete?
 8. Meningsfullhet: Känner du att ditt företags värderingar är meningsfulla för dig?
 9. Ledarskap: Hur nöjd är du med supporten du får från dina närmaste chefer på ditt företag?
 10. Arbetsglädje: Känner du dig motiverad på jobbet?

Hur du mäter dina resultat och utför rätt åtgärder

Som med allt annat som bidrar till organisationers framgång, är det viktigt att du mäter dina insatser. Men när det gäller ett så pass diffust område som medarbetarnas välmående, kan det kännas lite krångligt. Går det verkligen att mäta hur någon mår, och hur vet man vilka åtgärder som krävs för att höja välmåendet?

Det var med de här frågorna i bakhuvudet som vi skapade Winningtemp. Winningtemp är en plattform som ger dig verktygen för att ta temperaturen på hur dina medarbetare mår, höja deras engagemang och göra mätbara prestationsförbättringar.

I plattformen kan du skicka ut automatiserade frågor, där svaren sen analyseras och presenteras i form av siffror. Du kan därmed “ta tempen” på hela din organisation inom ämnen som ledarskap, autonomi och arbetsglädje, med flera. Siffrorna hjälper dig att ha koll på vilka områden som kräver uppsyn, och vilka områden som har en positiv riktning. 

Nyckeln, som du nu lärt dig, är att använda frekventa pulsundersökningar, och det är här vår plattform bidrar med mycket värde.

Med hjälp av avancerad AI, och forskning från över 600 internationella studier, har vi tagit fram frågor inom 14 av de viktigaste områdena för en framgångsrik arbetskultur. Du kan skicka ut de här frågorna så ofta du vill, samla in svaren anonymt och presentera resultaten enkelt och snyggt i plattformen. Men det som kanske är bäst av allt är att du får forskningsbaserade förslag på åtgärder utifrån svaren du får in.

På Kungsleden har de tagit tillvara på resultaten i Winningtemp-plattformen och agerat för att höja siffrorna.

Till exempel när vi sett stress och ett behov för avlastning har vi anställt nya medarbetare, berättar Hanna Brandström, Head of People and Culture. Vi pratar mycket om hälsa och förebyggande hälsa och har satt igång med aktiviteter som yoga, springcoachning och hälsoundersökningar.

Visar resultaten att ett visst team underpresterar? Winningtemps AI ger dig förslag på hur du kan höja prestationen. Visar resultaten att en individ har svårt att förstå sin arbetsroll? AIn föreslår hur du borde hantera situationen.

Vad får du för resultat av Winningtemp?

Sedan 2014 har Winningtemp hjälpt över 1200 företag att utveckla sin arbetskultur och driva sin tillväxt med fokus på medarbetarnas välmående.

Efter att ha använt Winningtemp i endast ett år har våra kunder, i genomsnitt, rapporterat:

 • - 30% i personalomsättning
 • -26% i upplevd negativ stress på arbetsplatsen
 • +21% ökning av medarbetarnöjdhet

Fler fördelar med Winningtemp

 • Du kan förutspå om någon är på väg mot utbrändhet
 • Du kan se kommande trender i arbetsplatsen kring sjukfrånvaro eller uppsägningar
 • Du kan skapa en tvåvägskommunikationen genom användarnas kommentarer
 • Du kan bygga ett forum där dina medarbetare känner sig trygga i att deras röster blir hörda och deras behov tillgodosedda
 • Du slipper onödig administration - Allt sköts automatiskt inuti plattformen
 • Du behöver inte lägga tid på snygga presentationer - Allt presenteras i visuella dashboards i plattformen
 • Du kan lägga upp planer för både individer och team, där de kan följa utvecklingen själva och därmed öka sitt engagemang

Exempel på företag som lyckats med Winningtemp.

Här kommer tre st exempel på vilken skillnad som kan ske i organisationen när man tar sina medarbetares hälsa på allvar, och investerar i ett verktyg för att stärka medarbetarengagemanget.

NA-KD behåller sina bästa talanger under en stark tillväxt

2019 ville Fast fashion-bolaget NA-KD öka sin satsning på HR och valde Winningtemp som sitt verktyg för att stärka medarbetarengagemanget och få koll på sina medarbetares välmående.

Resultatet har blivit att majoriteten av de 14 områdena i plattformen har en positiv utvecklingskurva, och de upplever en högre glädje på arbetsplatsen. Medarbetarna känner sig mer delaktiga i företagets framgång, vilket har gjort det lätt att attrahera och behålla de bästa talangerna.

NetOnNet hanterar konflikter innan de blir stora problem

På NetOnNet har man de senaste åren fokuserat på att bygga ett relationsinriktat ledarskap för att öka engagemanget. Det blev svårare när pandemin startade, och de insåg att det även behövdes finnas ett insiktsbaserat ledarskap. De valde att använda Winningtemp för att hålla ett högt engagemang i organisationen, även när många jobbade på distans.

Resultaten av Winningtemp har varit enbart positiva. De kan nu hantera konflikter innan de blommar ut till stora problem, göra arbetet lättare för HR-personalen med hjälp av skarpa insikter och så kan de undvika en hög personalomsättning. Det gick dessutom snabbt att införa systemet och det var enkelt för medarbetare och chefer att lära sig.

GetAccept har gått från magkänsla till data

De senaste åren har GetAccept växt i raketfart, och med det har det tillkommit en del utmaningar. Hur bibehåller man en bra arbetskultur och högt medarbetarengagemang, när det hela tiden tillkommer ny personal?

Med hjälp av Winningtemp Har GetAccept haft koll på siffrorna under hela resan, och har till exempel arbetat fram ett snitt på 9.1 av 10 i kategorin Ledarskap. De har gått från magkänsla till konkret data och kan hela tiden ta fram nya initiativ för att maximera siffrorna, och engagemanget, även under den snabba tillväxten.


Är du nyfiken på hur Winningtemp kan hjälpa dig att höja medarbetarengagemanget, maximera arbetsglädjen och ta tillväxten och omsättningen till nya nivåer? Boka en gratis demo idag för att se om plattformen är något för din organisation.

Få en genomgång av Winningtemp idag!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Learn how to best engage with your team using pulse surveys and AI

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater

FÅ EN DEMO AF WINNINGTEMP I DAG!

Skab en velfungerende og engageret arbejdsplads, hvor alle bidrager til gode resultater

quotes

At starte med Winningtemp var nemt, spændende og sjov oplevelse for os hos SiXT. Det en simpel og effektiv måde for vores medarbejdere at gennemføre de ugentlige undersøgelser, og vi er glade for at se en samlet deltagelse er på 95% i løbet af de første tre måneder. Vores ledere har nu et værktøj hvor de kan tilføje værdi til deres teams ved at have temperaturen på medarbejderne ved regelmæssige lejligheder. Dette giver dem et værktøj til proaktivt at arbejde med trivslen.

"For os er vores medarbejdere kernen i vores forretning. Winningtemp hjælper os med at adressere hvor vi præcist skal fejre vores sejre og identificere forbedringsområder”

Sabrina Rosengren Rasmussen
HR Manager hos Sixt Danmark