Ta temperaturen på dina medarbetare
- i realtid

Håll koll på hur medarbetarna mår och upplever sin arbetssituation. Våra 20 olika kategorier hjälper varje team att enkelt identifiera områden som fungerar bra och områden som man behöver jobba mer på.

Loved by users on G2 and Capterra

Vad menar vi med temperatur?

Temperaturerna utvecklades tillsammans med ledande forskare vid Göteborgs Universitet. En temperatur mäter ett specifikt område som påverkar företaget, medarbetarengagemang, personalomsättning eller sjukfrånvaro.

Standardkategorier

Med våra standardkategorier kommer du att förstå vad dina medarbetare vill ha och behöver för att förbli glada, motiverade och lojala.

Arbetsglädje

Den här kategorin avslöjar om medarbetarna trivs med sina uppgifter, om de har roligt på jobbet och om de är motiverade och energifyllda.

Arbetssituation

Den här kategorin handlar om stress och om medarbetarna känner att de har rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra jobb. Frågor om mobbning, trakasserier och diskriminering ingår också i denna kategori.

Autonomi

Den här kategorin handlar om kontroll och inflytande. Känner medarbetarna att de kan ta egna beslut angående sin arbetssituation?

Delaktighet

Den här kategorin avslöjar om dina medarbetare känner att de lär sig av varandra, håller sig informerade och har möjlighet att påverka beslut som tas.

Engagemang

Den här kategorin beskriver i vilken utsträckning medarbetarna känner sig engagerade på arbetet. I vilken utsträckning de strävar efter att hjälpa företaget att uppnå sina mål?

Ledarskap

Den här kategorin handlar om hur medarbetarna uppfattar sina ledare när det gäller förtroende, samarbete, kommunikation, återkoppling och stöd.

Meningsfullhet

Den här kategorin visar medarbetarnas inre känslor om deras arbete och om det positivt påverkar samhället. Känner medarbetarna att deras jobb är meningsfullt för dem?

Personlig utveckling

Den här kategorin beskriver i vilken utsträckning medarbetarna upplever att de lär sig nya saker. Är utvecklingsmöjligheterna tillräckliga för att få det de behöver för att kunna utföra ett bra arbete?

Teamkänsla

Den här kategorin inkluderar samarbete, kommunikation och respekt. Samt om medarbetarna känner att de, som ett team, arbetar bra tillsammans och lär av varandra.

Tillvalskategorier

Få en ännu bättre överblick av medarbetarupplevelsen genom att lägga till våra kompletterande kategorier.

Ambassadörskap

Denna kategori avslöjar medarbetarnas attityder och beteenden, och hur lojala de är mot företaget och jobbet. Tror de att deras företagsvärderingar liknar deras egna?

Hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk)

Denna kategori förklarar en samlingsbeteckning för olika typer av hållbarhet; social, ekologisk och ekonomisk. Känner anställda att ditt företag bryr sig om deras livskvalitet?

Inkludering, Jämlikhet och Rättvisa

Denna kategori förklarar hur jämställda och inkluderande de anställda uppfattar företaget som. Anstränger deras företag sig för att rekrytera en mångsidig arbetskraft, när det gäller etnicitet, kön, ålder, och sexuell läggning?

Innovationsförmåga

Denna kategori beskriver medarbetarnas uppfattning om organisationens förmåga att utveckla eller förbättra nya produkter, idéer och processer. Främja deras företagskultur experiment och risktagande?

Person jobbpassning

Denna kategori förklarar i vilken grad en persons kunskaper, färdigheter, förmågor, behov och värderingar matchar jobbkrav. Känner anställda att de har möjlighet att använda sina färdigheter i sin nuvarande roll?

Psykologisk trygghet

Denna kategori beskriver anställdas tro på att arbetsplatsen är säker för interpersonellt risktagande. Känner de att det är okej att göra misstag i sitt lag?

Självledarskap

Denna kategori beskriver hur väl anställda tar ansvar för sin personliga utveckling och initiativ för att lösa utmaningar. När ett problem uppstår på jobbet, är anställda aktiva i att försöka lösa det?

Subjektivt välbefinnande

Denna kategori hänvisar till den kognitiva utvärderingen och känslomässiga balansen som anställda gör av sina liv. Upplever de regelbundet positiva känslor som lycka, glädje och kärlek i sitt jobb?

Tillit

Denna kategori beskriver i vilken grad anställda tror att deras chef och ledare på C-nivå är ärliga, skickliga och har goda motiv. Känner de sig säkra på att ledningen behandlar dem rättvist?

Transparens

Denna kategori beskriver i vilken utsträckning organisationsinformation (till exempel ekonomi, styrning, verksamhet och kultur) är tillgänglig, ärlig och begriplig för anställda.

Tvärfunktionellt samarbete

Denna kategori handlar om att interagera med människor och resurser utanför ens normala verksamhetsområde. Kommunicerar anställda med kollegor utanför sin egen enhet eller avdelning?

Insikter som gör skillnad

Att ha koll på temperaturen är bra, men vi har mer att erbjuda. Vår plattform omvandlar och analyserar feedback på fler sätt som hjälper ledare och team att samarbeta, kommunicera och att vara kretiva.