Vinnande team, hållbara företag

Vi väljer inte mellan prestation eller välmående - vi vet att du behöver båda för att skapa ett hållbart företag.

Vårt mål är att hjälpa miljontals företag runt om i världen för att lyssna på sina team.

Vi påverkar

En gemensam nämnare för våra huvudinvesterare - Bonnier Ventures, Frog Capital, Almi Invest, Chalmers Ventures och Norrsken - är att de investerar i företag som kan skapa positiv förändring i samhället.

Förutom att rapportera om vår utveckling som företag och den påverkan vi gör, rapporterar Winningtemp regelbundet om hållbarhet.

Globala mål

Vi stöder FNs 17 hållbarhetsmål och arbetar aktivt för att förbättra

Hälsa och välbefinnande

Genom vår produkt hjälper vi miljontals människor att förbättra sin arbetssituation varje dag.

Jämställdhet

Vi tolererar inte diskriminering och arbetar aktivt för jämställdhet på alla nivåer.

Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt

Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och rättvisa ersättningspaket till våra anställda. Vi ser till att följa lagar och förordningar i de länder där vi verkar.

Våra initiativ

Product


Vi strävar aktivt efter att skapa en produkt som främjar hållbara team och säkra miljöer.

People


Vi strävar aktivt efter att ha en mångsidig, inkluderande och välmående företagskultur där alla kan lyckas.


Vi strävar aktivt efter att bidra till ett bättre klimat på alla sätt vi kan.

Planet

Product

En hållbar plattform

När medarbetare känner oss hörda, mår vi och presterar bättre. Vi vet detta eftersom vi på Winningtemp använder vår egna plattform och drar nytta av AI-genererade insikter kontinuerligt.


Vår plattform hjälper oss och våra kunder att bygga en välmående, produktiv kultur från grunden. Vi ser till att agera på feedback och använder regelbundna temperaturmöten i våra team.

IT säkerhet och GDPR

Winningtemp är certifierade enligt ISO 27001- och ISO 27701. Vår verksamhet har de senaste riskhanterings- och säkerhetskontrollerna på plats och uppfyller internationella integritetsregler och lagar i GDPR och Data Protection Act. Vi prioriterar datasäkerhet och integritet, vilket är anledningen till att vi kan erbjuda:

Systematic GDPR implementation
All personal data is ISO IEC 27001
All data to be processed and secured within Europe
Confidential functionality

People

Välbefinnande

Medarbetarnas välbefinnande är en av våra främsta prioriteringar här på Winningtemp. Vi använder vår egen produkt för att identifiera trender och faktorer som kan påverka en medarbetares hälsa och välmående. I enlighet med gällande lagstiftning strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Varje år arrangerar vi en temavecka som heter "Hälsodagarna på Winningtemp" som inkluderar hälsofrämjande aktiviteter såsom meditation, yoga, löpturer, föreläsningar om mat och psykologi.

Arbetsmiljö

Vi säkerställer en säker, stimulerande arbetsmiljö där ingen medarbetare blir sjuk eller skadar sig på grund av arbetsrelaterade faktorer såsom fysiska, mentala och sociala. Vi följer den aktuella arbetsmiljölagen.

Dessutom använder vi vår egen plattform för att samla in information om medarbetarnas välbefinnande och engagemang för att utbilda våra chefer att agera på resultaten.

Jämställdhet mellan könen

Vi uppmuntrar och tror på lika representation av kvinnor och män över hela organisationen och i ledande befattningar-. Därför jobbar vi proaktivt för att attrahera och utveckla en mångfaldig grupp av skickliga individer till våra team. Att skapa en arbetsmiljö och kultur som är inkluderande, rättvis och mångfaldig är nyckeln till framgång.

Employees

+53%
Män
+47%
Kvinnor

People Managers

+50%
Män
+50%
Kvinnor

Executive Management

+67%
Män
+33%
Kvinnor

Detta är ett kontinuerligt arbete som vi har i åtanke i varje rekrytering.

Inkludering och mångfald

Vi arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och mångfaldig arbetsmiljö på Winningtemp. Vi har regelbundet samtal om våra värderingar och beteenden och genomför interna utbildningar för att öka medvetenheten om omedvetna fördomar och vikten av mångfald och inkludering.

Internrekrytering

Innan vi väljer att rekrytera ny talang till Winningtemp, tittar vi alltid på vilka talanger vi redan har i företaget. När vi annonserar en tjänst externt uppmuntrar vi våra medarbetare att söka jobbet om de är intresserade.

Syftet är att ha våra medarbetare i åtanke när det gäller professionell utveckling.

Planet

Miljöpolicy

Winningtemp deltar aktivt i de samhällen där vi verkar och stöder den globala övergången till en koldioxidsnål och klimatanpassad ekonomi. Vi gör vårt bästa för att minimera den negativa miljöpåverkan vår verksamhet skapar genom att:

Följa de miljölagar och föreskrifter i de regioner och länder där vi verkar.

Resor från vårt kontor i Göteborg till våra kontor i Stockholm och Oslo görs med tåg eller buss.

Vi återvinner vårt avfall.

Winningtemp erbjuder inga förmåner med företagsbilar till ledning eller medarbetare.

Arbetsmiljö

Alla våra kontor finns centralt för att minimera våra medarbetares dagliga pendling. Vi uppmuntrar till återvinning och överväger alltid hur vi kan använda det vi redan har istället för att köpa nya saker.

För alla företagsevenemang bedömer vi våra inköp och avgör om produkterna kan återanvändas. Dessutom har vi rörelsestyrd belysning i nästan alla områden av vårt huvukontor.