Resources
Blog

Förebygg utbrändhet på jobbet

Rahat Joshi
January 10, 2023
5
Minutes
Förebygg utbrändhet på jobbet

Hur du förebygger utbrändhet på jobbet

 En av världens ledande forskare kring utbrändhet på jobbet, Christina Maslach, säger att utbrändhet är ett resultat av utmattning och ineffektivitet, vilket är motsatsen till engagemang.

Om dina medarbetare är utbrända, kommer det ha en negativ effekt på deras hälsa, men också deras engagemang. Och om de är oengagerade så är de också mindre produktiva och mer benägna att säga upp sig.

Det här är så klart ett stort problem. Speciellt eftersom en stor studie från Microsoft nyligen upptäckte att 48% av medarbetare redan är utbrända på jobbet.

 Samma studie visade också att 53% av chefer är utbrända. Chefer kan och borde ha ett positivt inflytande på sina medarbetares välmående och teamkänsla, men det kan inte komma på bekostnad av deras egen hälsa.

Låt oss prata om hur du kan skydda ditt team från utbrändhet, utan att lägga till saker till din to do-list. (En ledtråd: en medarbetarplattform kommer ge dig verktygen för att bli en bättre chef och göra ditt liv lättare…). 

Här kommer en checklista på sju frågor du kan ställa till dina medarbetare:

 

Sju frågor du kan ställa för att skydda ditt team från utbrändhet

 1. Är dina medarbetare stressade?

2. Hur känner dina medarbetare kring sin arbetsbelastning?

3. Känner dina medarbetare sig uppskattade?

4. Känner dina medarbetare förtroende för er organisation?

5. Har dina medarbetare bra teamkänsla?

6. Känner dina medarbetare att de gör ett meningsfullt arbete?

7. Känner dina medarbetare att de blir behandlade rättvist?

 

 1.   Är dina medarbetare stressade?

 Konceptet kring utbrändhet på jobbet introducerades på 70-talet, men det var inte förrän 2019 som WHO (World Health Organization) klassade det som en sjukdom. De beskrev det som “Ett resultat från kronisk stress på arbetsplatsen som inte har behandlats på ett effektivt sätt”. Så stress är en uppenbar varningsflagga att dina medarbetare håller på att utveckla utbrändhet.

Men det svåra med stress är att det bara är uppenbart när det redan har gått väldigt långt. När dina medarbetare är riktigt stressade kan du märka signaler som irritation, dispyter, missade deadlines, osv. Det är destruktiva beteenden som pekar på ett underliggande problem. Om du ser några av dessa beteenden, finns det en stor risk för utbrändhet och då har du ett stort jobb framför dig att lösa det och se till att det inte händer igen.

 Men stress kan också vara mycket mer subtilt. Skjuta fram rutinuppgifter. Huvudvärk. Glömska. Lägre fokus.

 Symptom som dessa är inte lika synliga - men det är hela poängen med en plattform som Winningtemp. Genom att kontinuerligt samla in feedback från dina medarbetare, kan Winningtemp enkelt hjälpa dig att hitta tidiga, subtila stressignaler. Du får också förslag på åtgärder som hjälper dig att hindra signalerna från att utvecklas till stora problem. Vår plattform föreslår vad du bör göra härnäst, för att göra det så enkelt som möjligt att ta kontroll över dina medarbetares välmående.

 

2.   Hur känner dina medarbetare kring sin arbetsbelastning?

 Välmående och arbetsbelastning är nära besläktade. När en anställd känner att deras arbetsbelastning är för stor att hantera leder det till hög press, stress, ångest och till slut utbrändhet. Forskning visar att över 80% av överbelastade medarbetare riskerar att bli utbrända.

Men det motsatta scenariot kan faktiskt också få negativa konsekvenser. Om någon i ditt team inte har tillräckligt med arbete, eller uppgifter som är alldeles för lätta, kan det störa deras känsla av prestation – en av huvudkomponenterna i utbrändhet enligt The Maslach Burnout Inventory.

Om du märker av kroniska problem på grund av för hög eller låg arbetsbelastning, kan det vara ett tecken på vilka förändringar som krävs i organisationen. Till exempel att ändra rollbeskrivningar eller minska antalet möten. Här har chefer ett stort ansvar att förstå vad just deras medarbetare anser är en lagom arbetsbelasning. Och kom ihåg att det kan skilja från person till person.

Hög arbetsbelastning eller arbetsbrist kan också visa hur dina medarbetare känner kring arbetet de utför. Och du som chef kan påverka hur de känner. Ju bättre du kan förstå dina medarbetares arbetsbelastning, deras personliga situationer och pressen de upplever, desto bättre kan du ta rätt beslut och hjälpa dem.

En medarbetarplattform gör det enkelt att identifiera problem med arbetsbelastningen innan de utvecklas till utbrändhet.

 

3.   Känner dina medarbetare sig uppskattade?

 Christina Maslach har upptäckt att när man inte visar uppskattning när någon gjort något extra bra, är det ännu en orsak till utbrändhet. Som Deloitte beskriver det, “att visa uppskattning för väl utfört arbete leder till högre medarbetarengagemang, vilket i sin tur förbättrar arbetsprestationen”.

Deloitte menar också att medarbetarengagemang, produktivitet och prestation är 14% högre i organisationer med en företagskultur baserad på uppskattning.

För chefer är det viktigt att förstå om dina medarbetare känner sig tillräckligt uppskattade och belönade för sina insatser. Självklart finns det externa faktorer här, som till exempel kompensation. Men ekonomiska belöningar är inte de enda betydelsefulla sakerna du kan göra.

Som chef kan du skapa en företagskultur där dina medarbetare känner sig uppskattade på jobbet, och därför trivs bättre i organisationen. Läs vår guide för åtta konkreta tips för att komma dit.

 

4.   Känner dina medarbetare förtroende för er organisation?

 En stor del av forskningen pekar på att förtroendet som genomsyrar organisationen påverkar utbrändhet. Till exempel, en studie på nästan 3000 deltagare över 18 sektorer visade att förtroende är en viktig nyckel för att påverka risken för utbrändhet och uppsägningar.

I studien hittade man att både en medarbetares förtroende i organisationen, och medarbetarens uppfattning om organisationens förtroende för dem, påverkade utbrändhet.

Forskarna bakom studien tror att risken för utbrändhet ökar när det uppstår en skillnad mellan förväntningarna på rollen och medarbetarens resurser att klara av förväntningarna. Resurser som exempelvis verktyg, utbildning eller support. Förtroende räknas också som en resurs, eftersom att känna förtroende gör att man blir bättre mentalt utrustad för att hantera sitt jobb.

Och det är här du kommer in som chef. Föredrar du att dina medarbetare känner att du litar på dem i deras arbetsroll? Och har de ett starkt förtroende för organisationens ledning och ledarskap?

Dessa frågor är extra relevanta för många företag just nu, när det blir allt vanligare med verktyg för att övervaka sina medarbetare, vilket därmed riskerar att medarbetaren känner mindre förtroende för organisationen. Även bland yttre faktorer kan vi hitta exempel på hur förtroendet kan minska. En ny studie visade exempelvis att krisen kring ens levnadskostnader håller på att riva ner medarbetarens förtroende för sin arbetsplats.

 

5.   Har dina medarbetare bra teamkänsla?

Teamkänsla är en av nyckelfaktorerna som Winningtemp mäter, och med teamkänsla menar vi känslan av samband, stolthet, respekt och lojalitet som finns inom ett team. När teamkänslan är hög, är det ett tecken på att ditt team arbetar väl tillsammans, kommunicerar effektivt och är drivna i att göra allt detta på en hög nivå.

Den här starka känslan av samhörighet är en av huvudingredienserna i ett högpresterande team som hjälper och lyssnar på varandra, och får stora mål att kännas enkla. Teamkänsla är alltså ett bra skydd mot utbrändhet.

Du har förmodligen en känsla av hur bra teamkänslan är i organisationen, men det är en smart idé att konkretisera och få siffror på hur bra den är. På så sätt kan du i ett tidigt stadie hantera mindre problem innan de blommar ut i större utmaningar.

Till exempel, tänk dig hur Sara känner om att Jakob avbröt henne hela tiden under mötet. Till en början bestämmer sig Sara för att det inte är viktigt och tar inte upp saken. Men över tid kommer de här “småsakerna” att växa till större, mer explosiva problem som kan skada hela gruppen och öka risken för utbrändhet långsiktigt.

För att hålla ditt team på banan, behöver du förstå och lösa problemen direkt. Inte vänta tills det har blivit ett ohållbart problem. Men du är ju inte heller någon tankeläsare! Du behöver en plattform som kontinuerligt mäter ditt teams välmående så att du kan upptäcka problem innan de växt sig stora. 

 

6.   Känner dina medarbetare att de gör ett meningsfullt arbete?

 Meningsfullhet är ännu en faktor som Winningtemp-plattformen mäter. Med meningsfullhet menar vi känslan av ett starkt syfte och motivationen att göra sitt bästa.

Precis som med förtroende, fungerar meningsfullhet som ännu en resurs. Alltså, när någon känner sig närvarande och inspirerade av vad de gör, så kommer de få lättare att hantera förväntningarna på sitt arbete. Alltså - risken för utbrändhet minskar!

Det handlar om det gamla tankesättet “Om du gör vad du älskar så känns inte jobbet som jobb”.

McKinsey upptäckte att när medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt, ökar deras prestation med 33%. De är också 75% mer engagerade och upplever 49% lägre risk att lämna företaget. Men eftersom endast 50% av medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt, är detta ett område som du definitivt bör mäta.

  

7.   Känner dina medarbetare att de blir behandlade rättvist?

 Om du går igenom Christinas forskning under de senaste 30 åren, upptäcker du att brist på rättvisa är en annan stor orsak till utbrändhet. Om dina medarbetare känner att du favoriserar vissa medarbetare, eller är partisk, kommer deras engagemang minska, och de kommer vara mer mottagliga för utbrändhet. 

Men det finns oftast mycket rädsla när det kommer till att prata om jämställdhet, inkludering och mångfald. En studie visade att 55% är rädda för att prata om de här ämnena, eftersom de riskerar att säga fel sak.

 Och rättvisa är ett känsligt område. Det kan vara svårt att få fram dina medarbetares äkta känslor inom ämnet.

En plattform som Winningtemp, där du kan mäta medarbetarengagemang i realtid, ger dig ett säkert, anonymt forum där åsikter inom dessa ämnen kan komma upp till ytan, på ett lugnt och icke anklagande sätt. För att ge support till trygga konversationer, och för att säkerställa att du agerar på rätt sätt när du skapar en rättvis och inkluderande arbetsmiljö.

Utbrändhet är ett av de största problemen som finns i organisationer idag. Men det är inte bara de medarbetare som lider. Chefer är också under stor press och kämpar med utbrändhet. Det är utbrända chefer som leder de utbrända. Winningtemp gör det som tur är mycket lättare att vara en bra chef. Kolla på vår 2 min demo-video här, eller... 

Söker du mer praktiska tips för chefer? Ladda ner vår guide nu för åtta konkreta sätt att bygga en feedbackkultur och låsa upp lyckligare, mer högpresterande team.

Rahat is a Senior People Scientist at Winningtemp. She has a Masters in Industrial Management, with over 18 years experience as an HR/Organizational Behavior professional within a wide range of roles such as Organizational Development, HR Analytics, building and executing people strategies. At Winningtemp, her work centers around bringing a scientific mindset to organizational challenges and translating people data into actionable insights to improve business performance. She applies her HR experience to design solutions that provide a better world of work for employees.

About the author
Rahat Joshi

Focusing on people

If you are interested in finding out more about what Winningtemp can offer your organisation get in contact with our sales team.