Hur coronapandemin påverkar medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande

by
Camilla Hällström
December 16, 2020
3 MIN READ
Hur coronapandemin påverkar medarbetarnas psykiska hälsa och välbefinnande

Covid-19 har inneburit en omställning på så många sätt. Trots att Sverige aldrig stängdes ned såsom många andra länder, har pandemin haft en stor inverkan på det dagliga livet. Distansarbete har blivit det nya normala för allt fler. Man har avstått från att träffa nära och kära. Och på flera andra sätt har livet blivit mer begränsat. Vilka är då de tänkbara effekterna av coronapandemin på psykisk hälsa och välbefinnande? Läs vidare för experttips.

Fler permitteringar och försvårande arbetsförhållanden

I princip alla medborgare har på ett eller annat sätt blivit påverkade av corona och rådande restriktioner.Permitteringar har ökat på grund av pandemins ekonomiska effekter. I april ökade antalet till över 25 000 permitteringar på en vecka, jämfört med 7000 i februari. Många människor vittnar om en stress och en oro kring att man inte vet någonting om framtiden. Och stress kan definieras just så, mängden förändringar som vi förväntas kunna hantera.Enligt SBC jobbar dessutom nu en av tre hemifrån. Medarbetare som hela sin karriär jobbat på kontor har abrupt fått lära sig vad distansarbete kräver.Många har även en svår situation som de behövt anpassa sig till. Det handlar om allt från distansarbetande föräldrar med små barn, som varit hemma mer än förr, till unga medarbetare som bor i trånga ettor där de hållit sig isolerade. Man har rekommenderats att avstå från att träffa nära och kära och många känner sig ensamma och stressade. Bristande rutiner och strukturer samt stillasittande kan också påverka den mentala hälsan.Så, vilka effekter har covid-19 på det psykiska välbefinnandet?Enligt en studiegenomgång av Folkhälsomyndigheten har den psykiska hälsan påverkats i flera länder. I de här länderna har karantänreglerna varit striktare än i Sverige. Då det finns ett samband mellan hur strikt karantänen är och det mentala välbefinnandet, är det rimligt att Sverige klarat sig lindrigare undan.Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) rapporterar ändå om omfattande potentiella effekter på den mentala hälsan. Att vi i Sverige inte suttit i en tvångskarantän betyder alltså inte att vi skulle vara besparade från att pandemin påverkar vårt välbefinnande.

Varför är medarbetares mentala hälsa viktig?

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar en god psykisk hälsa som “ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i”.Att arbeta förebyggande kring psykisk ohälsa är inte bara ett företags skyldighet, utan det har också många fördelar. En god hälsa innebär högre produktivitet, ökat engagemang och lägre kostnader, till exempel i form av färre sjukdagar och lägre rekryteringskostnader.Givet att vi nu befinner oss i en pandemi, en situation som är helt ny för alla och där ingen har något svar, så är situationen prekär. Människor kan omöjligt leva under press, ovisshet och stress under en allt för lång tid. Därför är det viktigt att man som företagsledare funderar kring vilka insatser som kan göras för att avlasta och stötta medarbetare. Den kloka arbetsgivaren ser hela människan.Och kanske den viktigaste aspekten av dem alla; värdet av ett företag utgörs inte längre av dess inventarier. Värdet består av oss människor och den förmåga som finns att förvalta det mänskliga kapitalet.

Vad är psykisk ohälsa?

De här symtomen definierar psykisk ohälsa:

  • Känna ängsla, oro och ångest
  • Sömnsvårigheter
  • Må psykiskt dåligt under en längre tid

(Källa: 1177)Arbetsmiljöupplysningen nämner även psykiska besvär som depression och koncentrations- och kommunikationssvårigheter. Några av orsakerna till försämrad psykisk hälsa är en obalans mellan privat- och arbetsliv, för stor arbetsbörda med för liten kontroll, obelönat hårt arbete och minskad anställningstrygghet.Medarbetare som påvisar ett eller flera av de här symtomen lider inte automatiskt av psykisk ohälsa. Om symtomen förekommer så bör ett samtal kring medarbetarens välbefinnande initieras.

Utbrändhet och distansarbetets påverkan

En enkätstudie utförd vid Högskolan i Gävle visar att medarbetare som arbetar hemma mer frekvent upplever sig stressade och känner osäkerhet kring sin arbetsplats i organisationen. Och enligt en studie som LinkedIn kommissionerat och som omfattar distansarbetare i Storbritannien säger 86% att distansarbetet har haft en negativ inverkan på deras psykiska hälsa. Medarbetare pushar sig själva att bevisa sitt värde då de är rädda för att förlora sitt jobb, vilket ofta leder till utbrändhet.Den genomsnittliga kontorsarbetaren har dessutom ökat på sin arbetsmängd med 28% varje månad sedan de började arbeta på distans. Medarbetare känner sig nu pressade att vara online hela tiden - även utanför arbetstimmarna. Det här är en synnerligen kraftig indikation på att utbrändheten kommer att öka. Vår förmåga att stänga av tycks vara allt svårare.

Hur kan vi åtgärda problemen?

Det är helt klart att 2020 har haft en stor inverkan på en betydande del av medarbetarna. LinkedIn-studien här ovan visar att tre av fem (58%) ledare är rädda för att distansarbetets effekt på den psykiska hälsan kommer att leda till att de förlorar medarbetare till en följd av utbrändhet och andra psykiska besvär.Frågan är då: Hur kan vi komma åt de utmaningar som coronapandemin fört med sig? Hur skapar man de bästa förutsättningarna för medarbetare att prestera och må bra, trots en pågående pandemi?Vi har mött den populära thought leadern inom HR tech, Josh Bersin, för att bland annat talat om psykisk hälsa. Bersin pekar till exempel på att man inte ska låta sig luras av att många företag visar på högt engagemang, trots en tid i pandemi. Engagerade medarbetare motsvarar inte nödvändigtvis glada och välmående medarbetare.Engagemangsgraden kan snarare vara ett resultat av att man som medarbetare flyr in i arbetet, i en tid när andra delar av livet kanske skakar. Därför är det oerhört viktigt att som arbetsgivare funderar på hur man kan se och möta hela människan och i det arbetet kan HR göra skillnad.Lyssna på hela podcasten HÄR.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin
Att leda i kris: Så ser effektivt ledarskap ut under coronapandemin

Under den nästan årslånga coronakrisen har arbetsplatsen vänts upp och ner; istället för att träffa kollegorna vid fikabordet eller i korridoren har “Zoom-trötthet” blivit ett utbrett fenomen. Ledare står inför en rad nya utmaningar såsom nya arbetsrutiner, stress och utbrändhet. Hur leder man organisationer genom kriser som denna? UTMANINGAR FÖR LEDARE Enligt en undersökning av Handelshögskolan i Stockholm har ledare under coronakrisen gått igenom olika utmaningar gällande allt från smittspridningsåtgärder till krisplanering och nya distansarbetssätt. Man har varit tvungen att ta dagen som den kommer och anpassa sig till de nya utmaningarna vartefter.

Camilla Hällström
Camilla Hällström
January 22, 2021
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?

Genom att skapa en positiv medarbetarupplevelse lyckas framgångsrika organisationer både behålla medarbetare och göra dem till goda ambassadörer. En medarbetarupplevelse börjar redan vid första kontakten med arbetsgivaren och pågår fram tills att medarbetaren avslutar sin anställning. Här är fem viktiga steg du som arbetsgivare behöver fokusera på för att lyckas. MENINGSFULLHET Ordet meningsfullhet dyker upp allt oftare när människor tillfrågas vad som är det viktigaste på en arbetsplats. Att det finns en känsla av meningsfullhet behöver inte betyda att arbetsgivaren måste vara en ideell organisation. Det kan handla om goda värderingar som stämmer överens med medarbetarnas, att teamkänslan är stark eller att man upplever att man är på rätt plats i karriären. Att få förtroende att arbeta självständigt och vara med och påverka värderas också högt och skapar en bra medarbetarupplevelse.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
Vad är agil HR i praktiken?
Vad är agil HR i praktiken?

Vi går in i en tid där företags arbetsgivarvarumärke är A och O och hårdvalutan är de talanger som verksamheter lyckas knyta till sig och behålla. Agila arbetsprocesser, tvärfunktionella team och kontinuerligt arbete med medarbetarupplevelsen står högt upp på agendan för många verksamheter. Målet är att öka engagemanget, effektiviteten och lojaliteten hos medarbetare. I detta arbete har HR, med sitt unika helikopterperspektiv, en väsentlig roll. Vi ska förklara vad agil HR innebär i praktiken och hur ledarskapet påverkas av ett agilt arbetssätt.I en värld där allt går snabbare behöver organisationer implementera nya arbetsprocesser för att bibehålla sin konkurrenskraft. För att uppnå högre effektivitet arbetar många IT-avdelningar utefter ett agilt arbetssätt. Även andra funktioner har börjat ta till sig av den agila läran. Inte bara för att skapa produktivitet, utan också för att attrahera, utveckla och behålla sina medarbetare. Eftersom agilt arbete handlar lika mycket om arbetsprocesser som förhållningssätt och kultur har HR en viktig roll eftersom de mänskliga resurserna är deras expertisområde. ETT AGILT ARBETSSÄTT KRÄVER AGILT LEDARSKAP Att jobba agilt betyder i stora drag: mindre projektgrupper, autonoma medarbetare, täta avstämningar och projektleveranser uppdelade i korta iterationer. Varje del av ett projekt är framtagen utifrån de lärdomar som ett team har fått tillsammans på vägen. Det agila arbetssättet handlar även om att medarbetarna utövar självledarskap och därigenom driver projekten själva. Det finns därmed inget behov av ledare som pekar med hela handen. Tvärtom. Teamen säkerhetsställer att de är sammansatta med rätt kompetens, agerar efter transparenta mål och om det kör ihop sig så behöver de en ledare som bidrar med kunskap och stöttning. Ledare behöver därmed inta en coachande roll där deras huvudmål är att ge förutsättningar för de självständiga teamen att prestera på topp.Det agila ledarskapet kräver en hög närvaro bland medarbetarna. Ledaren bör alltid finnas tillgänglig, ha örat mot medarbetarna och prioritera sin arbetstid kopplat till deras behov. Detta är ett stort ansvar för en ledare att axla på egen hand. Det innebär att ledaren måste ha förmågan och tiden att snappa upp känslan i teamet och bland medarbetarna. De måste också finnas tid för samtal och avstämningar. Om chefen blir uppbundna i möten, har långa svarstider och blir tvungna att ställa in avstämningar och medarbetarsamtal blir ledaren en stoppkloss och teamet tappar fart. Det kan också leda till att medarbetaren inte känner sig sedd och upplever en osäkerhet kring företagets riktning.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
October 24, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater