Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

by
Hannah Wigren
September 9, 2019
3 MIN READ
Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?I detta blogginlägg redogör vi vad digital HR är och ger förslag på 5 områden där det finns digitala möjligheter att omfamna:

Vad är Digital HR?

Digital HR handlar om att använda digitala tekniker och arbetssätt för att effektivisera HR. Det digitala angreppssättet skapar datadrivet underlag som påvisar hur HR’s arbete skapar affärsnytta.

1. Digital HR automatiserar samtal med medarbetare

Många funktioner, däribland marknad, försäljning och kundtjänst har börjat använda chatbots för att förbättra kundupplevelse och utöka sin tillgänglighet. Nu är det dags att HR börja utnyttja potentialen i chatbots – robotar som simulerar mänskliga samtal baserat på AI.Chatbots har en enorm potential inom flertalet HR-funktioner, bland annat rekrytering, onboarding och för att hantera interna rutiner. Med hjälp av chatbots kan HR frigöra tid som istället kan läggas på strategiska insatser. Ett bra första steg är att låta chatbots hantera enkla förfrågningar från medarbetare som exempelvis semesterdagar, företagsförsäkringar, lönerevisioner, etc.

2. Digital HR ger datadrivet beslutsunderlag

Har du någon gång fattat ett beslut på ofullständigt beslutsunderlag som visat sig vara ett misstag? Du är inte ensam! Många personer, särskilt i ledande positioner, tampas med att fatta snabba beslut utan koppling till datadrivet underlag. Det ligger i tiden att verksamheter strävar mot att ta faktabaserade beslut, istället för att lita på tyckanden i enlighet med ”min magkänsla säger”.Idag fångar de flesta verksamheter upp oändligt mycket data, men långt ifrån alla fokuserar på att samla in medarbetares feedback på återkommande basis. Genom att arbeta med temperaturmätning som frekvent tar tempen på verksamheten blir olika funktioner – ledning såväl som HR, chefer och medarbetare – tillhandahållna med datadrivet underlag som bidrar till att ta smarta beslut, i rätt tidpunkt.

3. Digital HR skapar snabba feedbackloopar

Snabba feedback-loopar korrelerar med framgång i dagens föränderliga värld. Det finns ett stort värde i att skapa en stark feedback-kultur där det uppmuntras att ge feedback på daglig basis. Säkerhetsställ sedan ett digitalt stöd där beröm, utmärkelser och prestationer hamnar på samma ställe. Möjligheten att ge och få beröm bidrar till att medarbetare känner uppskattning och belöning för sina framgångar.Snabba feedback-loopar skapas också genom kontinuerliga avstämningar och strategisk målstyrning. Idag räcker det inte med årliga utvecklingssamtal då målen riskerar att bli inaktuella, ibland innan de hinner dokumenteras. Det är betydligt mer effektfullt att ha individuella samtal med medarbetarna på vecko- eller månadsbasis. Fokus bör då ligga på proaktiv dialog och målstyrning, gärna utifrån målmodellen OKR. Vid införande av strategisk målstyrning behövs både en målstyrningsmodell, stöttande processer och ett digitalt stöd.

4. Digital HR stöttar agila team

Många verksamheter arbetar med att minimera hierarkiska strukturer för att istället låta organisationsstrukturen kännetecknas av agila arbetssätt. Genom att låta varje enskilt team ta snabba beslut skapas ett marknadsorienterat och effektivt arbetssätt. Både teamet och dess team-medlemmar blir mindre sårbara i samband med att arbetssättet förespråkar utvärdering på kontinuerlig basis. Det bidrar också till engagemang och ansvarstagande – både för sig själv och gentemot sitt team. Det krävs dock en kultur som bygger på genuin tillit till den enskilda individens förmåga att prestera. För att stödja ett agilt arbetssätt kan inspiration hämtas från utvecklingsteam som ofta arbetar med agila metoder såsom kanban, daily stand-ups eller scrum. Se därefter till att skapa både strukturer och digitalt stöd som främjar det agila arbetssättet. Monday.com är ett exempel på ett lättanvänt verktyg som stöttar ett agilt arbetssätt.

5. Digital HR förbättrar medarbetarupplevelsen

Customer Experience har varit på tapeten de senaste åren, men nu har medarbetarupplevelse (Employee Experience), seglat upp på verksamheters agenda. Medarbetarupplevelsen infattar alltifrån hur verksamheter attraherar, introducerar och utvecklar sina medarbetare till hur medarbetare mår, både psykiskt och fysiskt, på en arbetsplats. Det är ett område som är sprunget ur att människor till mångt och mycket förväntar sig en upplevelse på jobbet som speglar deras privatliv. Det är därmed inte en tillfällighet att verksamheter dedikerar resurser till exempelvis kontorsmiljöer, friskvård, flexibla arbetstider, etc.Det går att mäta medarbetarengagemang i realtid genom automatiserade temperaturmätningar som medarbetare svarar på. Genom visualisering av den insamlade datan kan verksamheter få en helhetsbild kring hur deras verksamhet mår och därefter göra justeringar för att stärka medarbetarupplevelsen. Man ska inte glömma kopplingen mellan lönsamhet och verksamheters välmående – en stark medarbetarupplevelse innebär också en stark kundupplevelse. För att fördjupa dig i området, ta del av vår guide: Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse.

Sammanfattning

HR agerar en viktig pusselbit för organisationers digitalisering, men släpar ironiskt ofta efter i sin egen. Det finns digitalt stöd för att arbeta mer automatiserat och proaktivt gentemot medarbetare. Faktorer såsom agila team, snabba feedbackloppar och datadrivet beslutsunderlag kommer att vara en framgångsfaktor för verksamheter. Allt detta i en tid då de mest attraktiva medarbetarna inte bara blir svårare att attrahera och behålla, utan också omprövar relationen med sin arbetsgivare på löpande basis. Genom att omfamna digital teknik och nya arbetssätt kan HR få datadrivet underlag som bidrar till att påvisa hur HR bidrar till affärsnytta.

MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Utmaningar för HR under coronakrisen: Skapa en effektiv arbetsplats med en hybrid modell
Utmaningar för HR under coronakrisen: Skapa en effektiv arbetsplats med en hybrid modell

I och med coronapandemin har företag och organisationer tagit i bruk helt nya sätt att arbeta på. Förändringar som man trodde att skulle ta årtionden att genomföra har nu blivit verklighet på ett fåtal månader. Antalet medarbetare som arbetar hemifrån har stigit med 46% sedan coronakrisen tog fart.Pandemin och krisen är inte över, men allt fler företag ger grönt ljus för att jobba på kontor igen. Medarbetare som återvänder till arbetsplatsen och hybrida lösningar innebär nya utmaningar för HR, såsom att säkra arbetsprestation och -trivsel. HUR FÖRÄNDRAR CORONAKRISEN ARBETSPLATSER? När covid-19 bröt ut under 2020 blev fokuset hos många arbetsgivare att klara av krisen där och då. Coronapandemin har varit verklighet i flera månader och företag börjar sikta in sig på återhämtning.Nu handlar det om att återgå till det “nya normala”. Ett är säkert - sättet vi arbetar på kommer att förändras och HR-chefer kommer att behöva tackla de här utmaningarna i sina respektive företag för att trygga en effektiv arbetsplats.HR:s roll kommer också att förändras. HR är nu den ledande kraften i att styra företag mot nya arbetsmodeller. Vad innebär det? Jo, att HR-chefer måste axla agila och digitala arbetssätt för att klara av utmaningarna. De här utmaningarna inkluderar:

Camilla Hällström
Camilla Hällström
August 28, 2020
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?

Genom att skapa en positiv medarbetarupplevelse lyckas framgångsrika organisationer både behålla medarbetare och göra dem till goda ambassadörer. En medarbetarupplevelse börjar redan vid första kontakten med arbetsgivaren och pågår fram tills att medarbetaren avslutar sin anställning. Här är fem viktiga steg du som arbetsgivare behöver fokusera på för att lyckas. MENINGSFULLHET Ordet meningsfullhet dyker upp allt oftare när människor tillfrågas vad som är det viktigaste på en arbetsplats. Att det finns en känsla av meningsfullhet behöver inte betyda att arbetsgivaren måste vara en ideell organisation. Det kan handla om goda värderingar som stämmer överens med medarbetarnas, att teamkänslan är stark eller att man upplever att man är på rätt plats i karriären. Att få förtroende att arbeta självständigt och vara med och påverka värderas också högt och skapar en bra medarbetarupplevelse.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?
Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?

Digitala möten har blivit vår vardag. Men snart möter vi en ny verklighet där de flesta arbetsgivare sannolikt kommer att tillämpa en hybrid lösning, där både distansarbete och kontorsarbete är möjligt. Så hur kommer den övergången att fungera? Och vad säger egentligen forskningen om hur vi påverkas av att jobba på distans jämfört med på kontor?

Cecilia Holmblad
Cecilia Holmblad
June 7, 2021
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater