Vad betyder egentligen EVP, medarbetarengagemang och Talent Acquisition? Så hänger du som chef med i HR-snacket

by
Cecilia Holmblad
October 4, 2021
3 MIN READ
Vad betyder egentligen EVP, medarbetarengagemang och Talent Acquisition? Så hänger du som chef med i HR-snacket

Inom HR-sfären florerar begrepp som för många, inte minst ledare, närmast liknar grekiska. Du är inte ensam om att inte alltid hänga med. Men du kan vara lugn! Vi är här för att hjälpa dig.

Det är inte lätt att som ledare hänga med, HR-terminologin är bredare än någonsin. För att hjälpa dig att kommunicera som en HR-expert, gör vi nu ett försök att stötta dig genom en lista på de vanligaste, och klurigaste, begreppen inom HR. 

Här kommer 17 vanliga begrepp inom HR som alla ledare borde lära sig:

Nästa gång du hamnar i ett samtal om medarbetarupplevelse eller offboarding kommer du kunna förstå vad som sägs och briljera med dina nya kunskaper. Det låter väl bra?

1. Datadriven HR

Att arbeta datadrivet med HR betyder att man använder data för att analysera och identifiera trender och mätpunkter som rör en medarbetares livscykel på ett företag. Det är en relativt ny företeelse då man inte tidigare ansett detta vara möjligt. Datan kan med fördel användas till strategiska satsningar som rör medarbetarnas välmående och möjliggör också att arbeta proaktivt kring engagemang, upplevelse och utveckling.

2. Employer Branding

Genom att arbeta strategiskt med metoden Employer Branding, så skapar du möjlighet att påverka hur människor uppfattar ert varumärke, ert Employer Brand. Det omfattar upplevelsen från potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Arbetet med Employer Branding bör vara synkroniserat med det övriga varumärkesarbetet eftersom man vid ett samlat arbete förstärker intrycket av varumärket. HR och Marknad har alltså en viktig touchpoint här. 

Exempel på frågor som visar hur starkt ert Employer Brand är:

 • Hur upplever kandidaterna företaget?
 • Vad säger dina medarbetare om företaget? (Stämmer bilden som förmedlas faktiskt överens med verkligheten?)
 • Vad säger före detta medarbetare om företaget? (Stämmer bilden som förmedlas faktiskt överens med verkligheten - även när man slutat?)

3. EVP - Employee Value Proposition 

Ett begrepp som används för att sammanfatta vilket erbjudande man som arbetsgivare har till medarbetaren. Det kan bestå av mer traditionella förmåner som resor, bonus, friskvård, hårdvara etc. Men allt mer viktigt blir “mjuka” frågor som kultur, arbetssätt och typ av ledarskap. Sådant som skapar en USP för ert varumärke.

När man arbetar med EVP så vill man skapa ett erbjudande som möter potentiella eller nuvarande medarbetares drömmar. Sedan gäller det att kommunicera detta smart till den målgrupp man specifikt vill attrahera genom att vara relevant och att skilja sig från konkurrenterna. För att lyckas med detta kan man ta fram så kallade employee personas.

4. Företagskultur

Begreppet “företagskultur” kan ibland vara svårt att förstå, och definitionen kan se lite olika ut.

Ur ett HR-perspektiv så definieras en företagskultur av det faktiska beteendet i organisationen. Direktiv kring kulturen - önskvärda beteenden - kan formuleras från ledningen, men “den sanna” kulturen formas sedan i vår vardag, i de beslut vi fattar och i vårt faktiska beteende. Här kan ett värdegrundsarbete vara till stor hjälp då det kan vägleda medarbetare i beslutstagande, och nya medarbetare kan snabbt förstå hur man arbetar i organisationen.

En positiv och tydlig kultur bidrar till att attrahera talanger, öka välmåendet i organisationen och öka medarbetarnas självledarskap.

5. HR /HRM

HR står för Human Resources / Human Resources management. HR har en central roll i företag för att bygga engagemang och kultur runt företagets affärside, mål och vision. Kortfattat så går HR funktionens uppgift ut på att ta tillvara och utveckla medarbetarnas potential i företaget.

Lyssna gärna på vår Lunch & Learn “Skrota Traditionell HR” där vi pratar om hur HR kan arbeta strategiskt och operativt för att öka välmående och minska stress, sjukskrivning och personalomsättning.

6. HR Tech

HR-tech är teknologi som används för att underlätta för de som jobbar inom HR. Syftet är att automatisera och digitalisera tidskrävande uppgifter så att personalen kan fokusera på de områden som är viktigast. Exempel på uppgifter som kan ta hjälp av HR-tech är analyser, informationslagring, telefontjänster och talangförvärv. 

Med en plattform som Winningtemp så kan du kontinuerligt samla in data kring hela medarbetarupplevelsen genom att ställa forskningsbaserade frågor. Dessutom får du automatiserade insikter du kan agera på. Här kan du läsa mer om Winningtemp-plattformen.

7.Kandidatupplevelse 

Kandidatupplevelse handlar om att fånga upp vad de arbetssökande upplever under rekryteringsprocessen, oavsett om man fick jobbet eller ej. 

Faktorer som kan påverka kandidatupplevelsen kan bland annat vara:

 • Jobbannonsens utformande.
 • Kommunikationen mellan arbetsgivare och kandidat.
 • Tydlighet och klarhet gällande intervjuprocessen.
 • Hur organisationen ser ut.
 • Skapade och träffade förväntningar.
 • Återkoppling och feedback efter intervju.

Kandidatupplevelsen är avgörande för att hitta rätt person till jobbet och ge denne person rätt förutsättningar för att lyckas i sitt jobb. Idag är det fullt möjligt att mäta kandidatupplevelsen, och extra viktigt är det för organisationer i tillväxt, som anställer många personer.

8. Kompetensbaserad rekrytering / KBR

KBR står för kompetensbaserad rekrytering. Till skillnad från rekrytering där man fokuserar på erfarenheter och utbildningar, så fokuserar man här istället på kompetenser/färdigheter. Man kan använda intervjuer, tester och arbetsprov i den här processen. Det brukar leda till ett pricksäkert och rättvist resultat kring vad den sökande har för specialistkunskaper.

9. Medarbetarengagemang / Employee Engagement

Om du skapar en positiv medarbetarupplevelse, så kommer du få högre medarbetarengagemang. Generellt kan man säga att medarbetarengagemang är medarbetarnas motivation och förutsättningar att göra sitt bästa för sig själv och för företaget.

Medarbetarengagemang är en av de viktigaste delarna för en organisation att nå bra affärsresultat och öka lönsamheten. Att kontinuerligt mäta och förbättra medarbetarengagemanget i organisationen är nyckeln till framgång.

Här kan du läsa om hur NetOnNet har arbetat för att undvika dyra konflikter och öka engagemanget på företaget.

10. Medarbetarupplevelse / Employee Experience 

Medarbetarengagemang har det flesta hört om. Men nästa megatrend är fokus på medarbetarupplevelse. Innebörden är väl besläktat med ett kanske mer känt begrepp; “kundupplevelsen/customer experience”. Det innebär att man som bolag tar ett helhetsgrepp kring hela upplevelsen. Från det att en medarbetare kommer i kontakt med varumärket första gången, till exempel genom en annons, tills att man lämnar företaget. Genom att arbeta igenom hela upplevelsen skapar du förutsättningar till ett mätbart ekosystem kring en medarbetares livscykel, där fokus på mätbarhet i de olika stegen är nyckeln till framgång.

En bra medarbetarupplevelse brukar innebära:

 • Hög meningsfullhet och ett eget ansvar för sitt arbete.
 • Företagets värderingar stämmer överens med ens egna.
 • Man får regelbunden feedback och stöttning.
 • En bra arbetsmiljö.
 • En känsla av tillhörighet. 
“In a word where money is no longer the primary motivating factor for employees, focusing on the employee experience is the most promising competitive advantage that organizations can create” 

- Jacob Morgan, författare till “Employee Experience Advantage”

11. Performance Management 

Performance Management, eller prestationskultur, är metoden som används för att se till att företagets strategier implementeras och sker - genom människorna. Man brukar med denna metod se till att högpresterande medarbetare belönas och uppmärksammas och att mindre bra prestationer hanteras, i god tid. 

Högpresterande medarbetare kan vara en stor vinst i sig, men HR’s kanske viktigaste uppgift när det kommer till att sätta en plan för Performance management, blir att se till att man premierar  prestationer som linjerar med företagets strategiska mål.  

12. Pre + On + Off boarding 

“Ett positivt avslut kan vara precis lika bra för företagets Employer Branding som en positiv start

Preboarding är tiden från det att en ny medarbetare signerat ett avtal tills dess att den startar. Enligt studier är man som mest engagerad och förväntansfull innan start av nytt jobb. Därför är det ovärderligt att använda denna tid! 

Onboarding är processen som följer när en nyanställd ska introduceras till det nya arbetet. Målet är att skapa en sömlös, välkomnande och betryggande process som får medarbetaren att känna sig trygg och kan komma igång med sitt arbete. En onboardingprocess kan pågå under allt ifrån en vecka upp till ett halvår från provanställningens start. 

Många företag använder sig av checklistor för att säkerställa att alla medarbetare får en likvärdig onboarding. En checklista kan till exempel inkludera: påskrivning av dokument, installation av teknik som mobiltelefon eller laptop, 1:1 med nya kollegor och utbildningar för att lära sig om företagets värderingar och vision. Med en riktigt bra onboarding så ger man medarbetaren bästa tänkbara förutsättningar för att snabbt komma in i arbetet. 

Du har väl inte missat vår Lunch & learn “Digital onboarding”? Där pratar vi om hur man sätter upp en lyckad onboarding med fokus på engagemang och tillväxt.

Offboarding innebär processen som följer när en medarbetare ska sluta på företaget. Processen kan innefatta exitsamtal, överlämning kring arbetsuppgifter och inlämning av hårdvara.

Det är viktigare än man tror att ge medarbetare ett bra avslut på företaget och allt för många företag slarvar med offboardingen. Ett positivt avslut kan vara precis lika bra för företagets Employer Branding som en positiv start. Visst vill du att medarbetaren ska lämna som en ambassadör? 

13. RecTech

Här har man slagit ihop orden “recruitment” och “technology”. RecTech innebär helt enkelt teknologi som har använts för att underlätta rekryteringen. Med hjälp av AI kan rekryteringsprocessen gå snabbare, och den administrativa delen kan bli mer lätthanterlig för oss dödliga människor.

14. Reskill + Upskill

Reskill menar man när en medarbetare ska lära sig nya kunskaper och verktyg för att kunna jobba i en ny roll.

Upskill innebär att en medarbetare lär sig ytterligare kunskaper genom utbildningar och träning för att kunna göra sitt nuvarande jobb bättre.

Båda begreppen har blivit allt mer aktuella inom teknologin då man numera kan digitalisera och individanpassa lärprocesser, och utvecklingen går enormt snabbt framåt. 

15. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Metoden SAM innebär att man kontinuerligt undersöker, åtgärdar och följer upp arbetsmiljön på företaget. Målet är att regler och lagar ska följas på arbetsplatsen, och att ingen medarbetare far illa på något sätt.

I ett SAM hittar vi en process med fyra delar; undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Genom att studera arbetsmiljön utifrån de här fyra delarna så bidrar man till att medarbetare kan känna sig trygga, vilket ökar deras välmående och produktivitet.

Att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns med i arbetsmiljölagen, och behöver därför bedrivas på alla organisationer. Ytterst är det VD som bär arbetsmiljöansvaret men VD kan omöjligt genomföra detta själv utan kan delegera ansvaret ut i organisationen.

16. Talent Acquisition  

Talent Acquisition (TA), eller talangförvärv, innebär ett ständigt pågående arbete för att hitta och rekrytera de bästa talangerna för de tillgängliga rollerna på företaget. Vad är skillnaden mellan TA och Rekrytering? Vid rekrytering fokuserar man på att fylla vakanser som uppstått - här och nu. TA innefattar ett mer strategiskt förhållningssätt till talang anskaffning och ofta tillämpar man denna metodik om företaget behöver rekrytera specialister, ledare eller framtida identifierade behov. Detta strategiska förhållningssätt till rekrytering har blivit allt mer etablerat och ofta hör man om roller som Talent Acquisition manager eller TA specialist. 

27. Talent Management

Det här begreppet innefattar den strategiska processen för att attrahera, motivera och behålla de mest högpresterande medarbetarna på företaget. Att arbeta aktivt med sin Talent Management-strategi är en viktig förutsättning för få duktiga medarbetare att vilja stanna på företaget och kunna prestera på en hög nivå, och på så sätt bidra till bolagets tillväxt.

Bra jobbat! Nu kan du HR-språket 🥳 Om du är nyfiken på hur Winningtemp kan hjälpa dig att ta medarbetarengagemanget till nästa nivå, så kan du klicka här nedan.

Utforska Winningtemp Skippa magkänskan och lita på din data istället! Boka en demo


MORE INTERESTING READS

Our latest articles

MER INTRESSANT LÄSNING

Våra senaste blogginlägg

Hur en företagskultur baserad på förtroende kan öka din produktivitet och omsättning
Hur en företagskultur baserad på förtroende kan öka din produktivitet och omsättning

Att bygga ett ökat förtroende på arbetsplatsen är tyvärr inte alltid en prioritet i alla världens företag idag. De flesta lägger mer tid och pengar på att öka försäljningssiffror eller på att bygga sitt varumärke. Men tänk om det här angreppssättet bygger på felaktiga antaganden? Tänk om du faktiskt kan öka din omsättning och tillväxt genom att lägga mer energi på dina anställdas välmående och på att skapa högre tillit på arbetsplatsen?

Robin Heed
Robin Heed
February 15, 2021
5 olika typer av medarbetarsamtal - och när du ska hålla vart och ett
5 olika typer av medarbetarsamtal - och när du ska hålla vart och ett

Medarbetarsamtal kan kännas svåra. Vad för typer av medarbetarsamtal ska du hålla? Och när håller du vart och ett? Samtidigt är medarbetarsamtal så otroligt viktiga. Du för dialog med dina medarbetare, mottar deras feedback och får dem att känna sig delaktiga.Nyfiken på 5 typer av medarbetarsamtal som hjälper dig skapa ett engagerat team? Läs vidare! HUR ONE-ON-ONES HJÄLPER DIG BYGGA EN VÄLMÅENDE ORGANISATION One-on-ones är ett måste för en välmående arbetsplats. Varför då?Jo, en undersökning av 20000 medarbetare som publicerades i Forbes visar betydelsen väldigt konkret. One-on-ones som hålls varannan vecka minskar risken för att medarbetare känner sig utbrända med hela 84%.Men endast 51% av medarbetare säger att deras arbetsgivare är bra på att lyssna på dem. Samtidigt, när företag är aktiva, tar i bruk olika metoder och lyssnar på medarbetare ofta höjs medarbetarengagemanget med 1250%.Utöver det här säger

Camilla Hällström
Camilla Hällström
December 11, 2020
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?
De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?

Genom att skapa en positiv medarbetarupplevelse lyckas framgångsrika organisationer både behålla medarbetare och göra dem till goda ambassadörer. En medarbetarupplevelse börjar redan vid första kontakten med arbetsgivaren och pågår fram tills att medarbetaren avslutar sin anställning. Här är fem viktiga steg du som arbetsgivare behöver fokusera på för att lyckas. MENINGSFULLHET Ordet meningsfullhet dyker upp allt oftare när människor tillfrågas vad som är det viktigaste på en arbetsplats. Att det finns en känsla av meningsfullhet behöver inte betyda att arbetsgivaren måste vara en ideell organisation. Det kan handla om goda värderingar som stämmer överens med medarbetarnas, att teamkänslan är stark eller att man upplever att man är på rätt plats i karriären. Att få förtroende att arbeta självständigt och vara med och påverka värderas också högt och skapar en bra medarbetarupplevelse.

Hannah Wigren
Hannah Wigren
September 30, 2019
GET A SHORT WALK-THROUGH - EXPLORE WINNINGTEMP

Join thousands of motivated users to create an engaged and profitable workplace

FÅ EN GENOMGÅNG AV WINNINGTEMP IDAG!

Skapa en välmående och engagerad arbetsplats där alla driver resultat

FÅ EN GJENNOMGANG AV WINNINGTEMP I DAG!

Skap en velfungerende og engasjert arbeidsplass der alle bidrar til gode resultater